Pristup informacijama

Pristup informacijama u posjedu Grada Trebinja omogućen je u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske (Službeni glasnik broj 20/1) kojim se definiše način pristupa informacijama u posjedu javnih organa za sva fizička i pravna lica.

Proces ostvarivanja prava na pristup informacijama u Gradskoj upravi Trebinje započinje podnošenjem pismenog zahtjeva, odnosno popunjavanjem formulara za pristup informacijama koji se podnosi službeniku u Centru za usluge građanima u Gradskoj upravi Trebinje.

Formular treba biti uredno popunjen, odnosno treba sadržati ime, prezime, adresu, broj telefona podosioca zahtjeva, podatke o informaciji koja se traži, kao i način na koji se želi pristupiti informaciji.

Formular zahtjeva se nalazi na infopultu Centra za usluge građanima (šifra obrasca 11.07) i na internet prezentaciji Grada Trebinja, u e-Registru.

Uredno popunjen zahtjev predaje se službeniku u Centru za usluge građanima grada Trebinja.

Zahtjev se šalje na obradu nadležnom u Gradskoj upravi, u čijem je posjedu tažena informacija, koji dalje rješava po predmetu u skladu sa Zakonom.