Одјељење за просторно уређење

Одјељење за просторно уређење је једно од седам одјељења Градске управе које чине три одсјека и то: Одсјек за урбанизам и просторно уређење; Одсјек за опремање градског грађевинског земљишта и Одсјек за имовинско-правне послове.

Надлежности Одјељење за просторно уређење:

 • одјељење је носилац припреме за израду просторно;
 • планске документације (доноси смјернице за израду планова, прати рад носиоца израде плана, именује савјет плана, ако је потребно;
 • организује јавни увид и јавне расправе, предлаже скупштини приједлог одлуке);
 • води евиденцију о стању у простору и о спровођењу докумената просторног уређења;
 • ради програм рада Одјељења;
 • предлаже скупштини програм уређења градског грађевинског земљишта и план капиталних инвестиција;
 • ради на припреми тендерских докумената за послове везане за рад Одјељења;
 • издаје локацијске услове;
 • доноси рјешење о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте;
 • израђује грађевинску дозволу;
 • врши, у складу са законом, исколчавање објеката;
 • врши контролу ископа темеља у складу са издатом грађевинском дозволом;
 • израђује употребну дозволу;
 • примјењује прописе из области имовинско–правних послова (сарађује са Правобранилаштвом РС сједиште замјеника Требиње у поступцима пред Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове, а који се односе на експропријацију, пренос својинских права на грађевинском земљишту и јавној комуналној инфраструктури на Град, редовну употребу некретнина и другим поступцима везаним за регулисање имовинско-правних послова);
 • сагласно важећим прописима учествује у поступцима јавног надметања за продају непокретности;
 • обезбјеђује податке о имовинској структури земљишта у границама обухвата просторно-планских домена, а које усваја Скупштина града;
 • сарађује са другим службама и одјељењима у Градској управи.

ЦЕНТАР ЗА ДОЗВОЛЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ГРАЂЕЊА

Центар за дозволе из области предузетништва и грађења налази се у улици Вука Караџића 3 у Требињу.

Виши стручни сарадник за дозволе и рад са грађанима: Саво Сетенчић

Контакт телефон: 059 273-460 и 273-473

Рад са странкама од 9.00 до 13.00 часова

У Центру за дозволе из области предузетништва и грађења могуће је:

 • преузети обрасце везане за поступке у Одјељењу за просторно уређење;
 • преузети водич кроз поступке у Одјељењу;
 • добити информације и упуте у погледу достављања неопходних докумената;
 • преузети локацијске услове, грађевинску дозволу, употребну дозволу;
 • извршити увид у планске документе;
 • извршити увид у Листу изабраних физичких и правних лица за вршење послова техничког прегледа;
 • добити информације о законској регулативи везану за послове из области грађења;
 • остале информације везане за обим рада Одјељења.
 • Локацијски услови (формулар)
 • Увјерење да локацијски услови нису промјењени (формулар)
 • Обавјештење о могућности градње (формулар)
 • Грађевинска дозвола (формулар)
 • Употребна дозвола (формулар)
 • Уклањање објеката (формулар)
 • Увјерење да је у току поступак издавања грађевинске дозволе, дозволе за легализацију и употребне дозволе (формулар)
 • Исколчавање објекта (формулар)
 • Контрола ископа темеља (формулар)
 • Извод из просторно планске документације (формулар)
 • Увјерење о чињеницама о којима се води службена евиденција (формулар)
 • Увјерење о чињеницама о којима се не води службена евиденција (формулар)
 • Продаја непокретности у својини градапутем лицитације (формулар)
 • Продаја непокретности у својини града непоседном погодбом (формулар)
 • Замјена некретнина (формулар)
 • Додјела привремених локација за заузимање јавних површина (формулар)
 • Израда и измјена регулационог плана (формулар)
 • Локацијски услови за заузимање јавних површина (формулар)
 • Измјена локацијских услова (формулар)
 • Измјена грађевинске дозволе (формулар)
 • Потврда о легалности објеката (формулар)

Одјељење за просторно уређење налази се на два локалитета: у згради Градске управе у ул. Вука Караџића бр. 2 и у Центру за дозволе из области предузетништва и грађења у ул. Вука Караџића бр. 3, некадашња зграда Окружног јавног тужилаштва.

Начелник: Ведран Фуртула


Вука Караџића 3, Требиње


☎   +387 59 273 471


✉   prostornouredjenje.nacelnik@trebinje.rs.ba