Одјељење за просторно уређење

Одјељење за просторно уређење је једно од десет одјељења Градске управе.

Надлежности Одјељење за просторно уређење:

– извршава и обезбјеђује извршење закона и других прописа и општих аката те прописа Скупштине Града и градоначелника у области просторног планирања и уређења простора,
– проводи активности на припреми просторно планске документације (израда програмских смјерница, органи-зација јавног увида и јавне расправе, праћење рада носиоца израде просторно – планске документације),
– припрема нормативних аката из области просторног уређења које доноси Скупштина Града,
– води јединствену евиденцију о просторно планској документацији и о спровођењу просторно планске документације,
– прикупља и обрађује податке и документацију из области просторног уређења у складу са Законом,
– издаје локацијске услове – технички стручни документ,
– израђује урбанистичко – техничке услове односно стручна мишљења у складу са законом,
– доноси рјешења о одобрењу за грађење,
– врши послове везане за утврђивање елемената потребних за утврђивање накнаде за ренту и трошкове уређења грађевинског земљишта,
– издаје дозволе у поступку легализације објеката,
– доноси рјешења о одобрењу за употребу објеката,
– доноси рјешења о рушењу објеката,
– доноси акте који се односе на уклањање привремених објеката,
– издаје изводе из просторно планске документације,
– пружа информације грађанима и потенцијалним инвеститорима из области просторног уређења, сагласно овлаштењу надлежног органа,
– израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења,
– обавља и друге послове из области које су прописане законом, општим актима, а који се односе на ово.

ЦЕНТАР ЗА ДОЗВОЛЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ГРАЂЕЊА

Центар за дозволе из области предузетништва и грађења налази се у улици Вука Караџића 3 у Требињу.

Виши стручни сарадник за дозволе и рад са грађанима: Саво Сетенчић

Контакт телефон: 059 273-460 и 273-473

Рад са странкама од 9.00 до 13.00 часова

Начелник: Наташа Тучић


Вука Караџића 13, Требиње


☎   +387 59 273 471


✉ prostornouredjenje.nacelnik@trebinje.rs.ba