Одјељење за капиталне инвестиције

Одјељење за капиталне инвестиције је једно од десет одјељења Градске управе.

Надлежности Одјељење за капиталне инвестиције:

 • Обезбјеђује сарадњу Одјељења са другим органима управе, предузећима, организацијама и Стручном службом Скупштине и градоначелником.
 • Активно учествује у креирању годишњих буџета и планова јавних набавки, и прати њихову реализацију.
 • Одлучује о кориштењу средстава Одјељења у складу са законом и другим прописима.
 • Доноси план и програм рада Одјељења, годишње извјештаје и прати њихову реализацију.
 • Учествује у изради (краткорочног/средњорочног/ дугорочног) Плана капиталних инвестиција и улагања за планску финасијску годину/плански период и прати динамику његове реализације.
 • Сарађује са републичким и градским фондовима, а у циљу обезбјеђења континуираног рада из области изградње, реконструкције комуналне инфраструктуре, опремљености и уређења грађевинског земљишта.
 • Учествује у процесима израде, имплементације, праћења и оцјене учинка имплементације Стратегија развоја Града.
 •  Доставља квартални извјештај градоначелнику, са потпуним подацима о динамици реализације покренутих јавних набавки, степену реализације истих као и извјештај о обављеном надзору од стране лица које је именовао градоначелник над свим правним пословима.
 • Координише и прати реализацију свих активних пројеката, њихову динамику, изворе финансирања, завршно са процедурама техничких прегледа, издавања употребне дозволе и укњижбе изграђених/реконструисаних објеката (у сарадњи са осталим надлежним одјељењима).
 • Одлучује о приговорима, притужбама и представкама странака у домену надлежности.
 • Обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима и овлаштењима градоначелника.

ЦЕНТАР ЗА ДОЗВОЛЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ГРАЂЕЊА

Центар за дозволе из области предузетништва и грађења налази се у улици Вука Караџића 3 у Требињу.

Виши стручни сарадник за дозволе и рад са грађанима: Саво Сетенчић

Контакт телефон: 059 273-460 и 273-473

Рад са странкама од 9.00 до 13.00 часова

У Центру за дозволе из области предузетништва и грађења могуће је:

 • преузети обрасце везане за поступке у Одјељењу за просторно уређење;
 • преузети водич кроз поступке у Одјељењу;
 • добити информације и упуте у погледу достављања неопходних докумената;
 • преузети локацијске услове, грађевинску дозволу, употребну дозволу;
 • извршити увид у планске документе;
 • извршити увид у Листу изабраних физичких и правних лица за вршење послова техничког прегледа;
 • добити информације о законској регулативи везану за послове из области грађења;
 • остале информације везане за обим рада Одјељења.
 • Локацијски услови (формулар)
 • Увјерење да локацијски услови нису промјењени (формулар)
 • Обавјештење о могућности градње (формулар)
 • Грађевинска дозвола (формулар)
 • Употребна дозвола (формулар)
 • Уклањање објеката (формулар)
 • Увјерење да је у току поступак издавања грађевинске дозволе, дозволе за легализацију и употребне дозволе (формулар)
 • Исколчавање објекта (формулар)
 • Контрола ископа темеља (формулар)
 • Извод из просторно планске документације (формулар)
 • Увјерење о чињеницама о којима се води службена евиденција (формулар)
 • Увјерење о чињеницама о којима се не води службена евиденција (формулар)
 • Продаја непокретности у својини града путем лицитације (формулар)
 • Продаја непокретности у својини града непосредном погодбом (формулар)
 • Замјена некретнина (формулар)
 • Додјела привремених локација за заузимање јавних површина (формулар)
 • Израда и измјена регулационог плана (формулар)
 • Локацијски услови за заузимање јавних површина (формулар)
 • Измјена локацијских услова (формулар)
 • Измјена грађевинске дозволе (формулар)
 • Потврда о легалности објеката (формулар)

Одјељење за просторно уређење налази се у ул. Вука Караџића бр. 3, некадашња зграда Окружног јавног тужилаштва.

В.д. начелника: Данило Илић


Вука Караџића 13, Требиње


☎   +387 59 273 471


✉   prostornouredjenje.nacelnik@trebinje.rs.ba