Одјељење за борачку и социјалну заштиту

Одјељење за борачку и социјалну заштиту једно је од десет одјељења Градске управе.

У оквиру Одјељења за борачко-инвалидску и социјалну заштиту и његовог дјелокруга рада, обављају се сљедећи послови:

 • провођење управног поступка у првом степену и израде рјешења о предметима личне и породичне инвалиднине, категоризација бораца, о правима бораца и жртава рата, социјалних категорија,
 • остваривање права на здравствену заштиту и бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске и социјалне заштите,
 • рјешавање стамбених питања бораца, инвалида, породица погинулих борца и жртава рата у сарадњи са надлежним министарством,
 • извршава и обезбјеђује извршење Закона и других прописа и општих аката Скупштине Града и Градоначелника који се односе на област борачко-инвалидске заштите бораца, инвалида рата и породица погинулих борца, заштиту цивилних жртава рата и жртава ратне тортуре и социјалних категорија.
 • води евиденцију о породицама погинулих бораца и особама са инвалидитетом и другим социјалним категоријама, њиховима правима и реализацију њихових права која су остварили по Закону и другим подзаконским актима,
 • обрађује жалбе на издата првостепена рјешења и упућује другостепеном органу на рјешавање,
 • води евиденцију о примањима свих категорија учесника рата који су остварили своје право по основу Закона и других општих аката,
 • води књиговодство о утрошку и намјени добијених средстава са принадлежностима породицама погинулих бораца, инвалида рата и других бораца који су остварили та права,
 • води евиденцију о здравственој заштити корисника из области борачко-инвалидске и социјалне заштите.
 • израда програма рада и извјештаја о раду одјељења,
 • координација рада са другим одјељењима у Градској управи,
 • израда, анализа, информација, извјештаја из дјелокруга рада одјељења,
 • координација рада с надлежним државним органима, организцијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • припрема и обрада материјала за Градоначелника и Скупштину Града из области борачко-инвалидске заштите,
 • припрема одлука и других аката из надлежности Одјељења,
 • обавља и друге послове из области који су прописани Законом, општим актима, а такође и друге послове по налогу Градоначелника.

Начелник: Миодраг Новокмет

Вука Караџића 3, Требиње


☎   +387 59 273 360


✉   miodrag.novokmet@trebinje.rs.ba