Скупштина града

Скупштина града Требиња је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града. Скупштина има 29 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године. Скупштина се састаје по потреби, а најмање једном у три мjесеца.

Предсједник Скупштине организује рад Скупштине, сазива сjеднице, предлаже дневни ред и предсjедава сjедницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које је дониjела Скупштина и врши и друге послове које му повjери.

Предсjедника и замjеника предсjедника Скупштине бира Скупштина из састава одборника, на четири године.

Драгослав Бањак, предсjедник

Опширније

Ђорђе Миљановић, потпредсједник

Опширније

Велибор Бодирога, секретар

Опширније

Надлежности Скупштине града

У припреми…