Скупштина града

Представнички је орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града. Скупштина има 29 одборника који се бирају на локалним изборима. Мандат градске скупштине је четири године. Скупштина се састаје по потреби, а најмање једном у три мjесеца.

Скупштина града има предсједника, потпредсједника и секретара.

Предсједник Скупштине организује рад Скупштине, сазива сjеднице, предлаже дневни ред и предсjедава сjедницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које је дониjела Скупштина и врши и друге послове које му повjери.

Предсjедника и потпредсjедника Скупштине бира Скупштина из састава одборника, а секретара Скупштине бирају одборници по приједлогу градоначелника.