Skupština grada

Predstavnički je organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene zakonom i Statutom grada. Skupština ima 29 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima. Mandat gradske skupštine je četiri godine. Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Skupština grada ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara.

Predsjednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine, potpisuje akte koje je donijela Skupština i vrši i druge poslove koje mu povjeri.

Predsjednika i potpredsjednika Skupštine bira Skupština iz sastava odbornika, a sekretara Skupštine biraju odbornici po prijedlogu gradonačelnika.