Одјељење за комунално-инспекцијске послове

Одјељење за комунално-инспекцијске послове једно је од десет одјељења Градске управе које чине два одсјека и то: Одсјек за инспекцијске послове и Одсјек комуналне полиције.

У оквиру Одјељења за комунално-инспекцијске послове обављају се сљедећи послови:

 • врши регистрацију заједнице етажних власника, укључујући и консултације и помоћ при изради оснивачких аката заједнице,
 • прописује правила одржавања реда у зградама,
 • одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним законом којим је уређено њихово коришћење,
 • обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије у зградама и обавља друге законом утврђене послове у области становања,
 • обезбјеђује одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама,
 • обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја,
 • обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,
 • обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности,
 • одређује услове одржавања гробаља, услове и начине сахрањивања, као и начине организовања тих послова,
 • израђује програме, извјештаје, информације о заједничкој комуналној потрошњи,
 • израђује рјешења о комуналној накнади,
 • послови у вези заузимања јавних површина,
 • послови хигијеничарске службе,
 • послови заштите животне средине (издаје еколошке дозволе, обиљежава еколошке датуме, предлаже планске документе из области заштите животне средине, обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и предлаже акт о проглашењу заштићеног подручја…)

У оквиру Одјељења формирана су два одсјека

Одсјек за инспекцијске послове чини девет инспекција, и то:

 • Инспекција за храну;
 • Тржишна инспекција;
 • Пољопривредна инспекција;
 • Ветеринарска инспекција;
 • Саобраћајна инспекција;
 • Урбанистичко-грађевинска инспекција;
 • Еколошка инспекција;
 • Здравствена инспекција;
 • Инспекција рада.

Надлежности

У Одсјеку за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора из области промета роба и услуга, пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне средине, здравствене заштите људи, санитарне заштите и радних односа.

У овом Одсјеку се обављају и сљедећи послови:

 • вођење управног поступка;
 • доношење рјешења и закључака;
 • издавање прекршајних налога;
 • подношење кривичних пријава и захтјева за покретање прекршајног поступка;
 • припрема и обрада материјала за Скупштину Града и градоначелника.

Надлежности

У Одсјеку комуналне полиције обављају се послови комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона, других прописа из области комуналних и других дјелатности, утврђених Законом о комуналној полицији. У надлежности Одсјека су и:

 • провођење управног поступка, израда рјешења и предузимање прописаних мјера, у складу са Законом и другим општим актима;
 • израда извјештаја и информација за потребе градоначелника и Скупштине Града;
 • административно-технички послови и др.

Поред редовног радног времена Одсјек комуналне полиције организује рад у двије смјене, као и рад суботом.

Начелник: Спасоје Радовић


Вука Караџића 3, Требиње


☎   +387 59 273 361


✉   spasoje.radovic@trebinje.rs.ba