Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу једно је од десет одјељења Градске управе које чине три одсјека и то:  Одсјек за управне послове, Одсјек – Центар за услуге грађанима и Одсјек за заједничке послове.

У оквиру Одјељења за општу управу обављају се сљедећи послови:

– извршава се и обезбјеђује извршење закона и других прописа, те прописа Скупштине Града и градона-челника који се односе на област опште управе,

– организује рад Центра за услуге грађанима, обезбјеђују услови за што бољу комуникацију са грађанима и задовољење потреба истих,

– води првостепени управни поступак по захтјевима грађана за накнадни упис у матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих, чињенице држављанства, исправка у матичним књигама и сл,

– пружање правне помоћи грађанима,

– у оквиру канцеларијског пословања врши примање, отварање, прегледање и распоређивање аката, класифи-ковање и завођење аката, њихово достављање у рад, амдинистративно техничка обрада аката, отпремање поште, развођење аката и њихово архивирање и чување,

– устројавање и вођење матичних књига, евиденције држављана, исправки у матичним књигама, органи-зација и обављање вјенчања и др,

– овјеравање потписа, рукописа и преписа аката и других докумената,

– издају радне књижице грађанима и води евиденцију истих, израда увјерења о животу и друга увјерења о подацима које органи воде,

– води персоналну евиденцију службеника и других запослених у Градској управи,

– послови управљања људским ресурсима,

– планирање, организација и провођење мјера у вези цивилне заштите, организовање рада мјесних канцеларија,

– послове на унапређењу система управљања квалитетом у складу са захтјевима ISO стандарда,

– заједнички послови за све организационе јединице Градске управе који се односе на јавне набавке, услуживање топлих и хладних напитака радницима, одржавање чистоће и физичког обезбјеђења зграда и просторија Градске управе, обављање разних оправки, исправност уређаја и опреме за рад, одржавање и рад на телефонској централи, пријем странака, одржавање и употреба службених возила и слични послови,

– израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења,

– обезбјеђење радних просторија и средстава за рад мјесних заједница, координација рада са Савјетима мјесних заједница по претходном питању, организо-вање зборова грађана, сједница Савјета мјесних заједница, обављање административно-техничких послова за Савјете мјесних заједница и сличних послова,

– обавља и друге послове из области које су прописане законом, општим актима, а који се односе на ово одјељење, као и послове по налогу градоначелника.

В.д. начелника: Томо Вујиновић


Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 464


✉   opstauprava@trebinje.rs.ba