Одјељење за финансије

Одјељење за финансије је једно од седам одјељења Градске управе, које чине два одсјека и то: Одсјек за буџет и рачуноводство и Одсјек за трезор.

У оквиру Одјељења за финансије обављају се сљедећи послови

 • израда пред нацрта, нацрта и приједлога Буџета Града и контрола намјенског кориштења средстава,
 • израда периодичних и годишњих финансијских извјештаја Буџета Града,
 • управљање и контролисање прилива и одлива средстава,
 • праћење остваривања јавних прихода Града, усаглашавање евиденције са надлежним органима и банкама,
 • праћење кредитног задужења Града и отплате постојећих и реализацију нових кредитних задужења,
 • праћење прихода и извршење расхода Буџета Града и редовно извјештавање,
 • контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава,
 • финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Градске управе и буџетских корисника,
 • прикупљање, евидентирање, обрада и књижење финансијске документације Градске управе
 • праћење извршења финансијских планова Градске управе,
 • усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (нефинансијске и финансијске имовине и обавеза),
 • обрачун личних примања и доприноса и пореза на лична примања,
 • обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава,
 • благајнички послови,
 • израда програма рада и извјештаја о раду одјељења,
 • израда информација за Скупштину Града и извјештаја Министарству финансија РС, као и других анализа и информација по захтјеву потенцијалних корисника,
 • координација рада са надлежним државним органима и институцијама у оквиру овлаштења,
 • други послови из области финансија који се ставе у надлежност.

В.д. начелникa одјељења: Маја Сорајић Вучуревић


Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 475


✉   finansije@trebinje.rs.ba