Одјељење за културу

Одјељење за културу је једно од десет одјељења Градске управе.

Надлежности одјељења за културу

 • извршава и обезбјеђује извршење закона, подзаконских аката и општих аката, те прописа Скупштине Града и градоначелника, који се односе на област дјелокруга рада Одјељења,
 • обавља управне и друге стручне послове из области образовања и васпитања и културе.
 • доноси и прати спровођење развојних и стратешких  планова у области дјелокруга  рада одјељења или предлаже и спроводи планове и програме које је усвојила Скупштина Града, а који се односе на стратегију сваке од наведених области у граду, 
 • израда аката из области културе и образовања, израда дугорочних и краткорочних планова, стратегије и програма развоја у области културе и образовања, као и обезбјеђење средстава за њихову реализацију, утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка тих средстава,
 • послови у вези са остваривањем оснивачких и власничких права Града и управним надзором у јавним установама из области културе и образовања и израда информација и анализа о пословању установа и огранизација,
 • обавља управне и друге стручне послове везане за вјерска питања, националне мањине, националне споменике и спомен обиљежја, 
 • системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Граду и у складу са тим израду смјерница за рад Одјељења,
 • послови заштите културних добара,
 • послови у вези са обезбјеђивањем и функционисањем објеката културе и образовања,
 • послови у вези са организовањем манифестација и обиљежавање јубилеја у области културе,
 • предлаже мјере за унапређење стања у наведеним областима, 
 • припрема и обрађује материјале за градоначелника и Скупштину Града,
 • обављање стручних и управно-правних послова у првостепеном поступку доношења рјешења о студентским стипендијама,
 • израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења,
 • сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
 • обавља и друге послове из области које су прописане законом, општим актима, а који се односе на ово Одјељење, као и послове по налогу градоначелника.

Начелник: Слађана Скочајић


Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 477


✉   sladjana.skocajic@trebinje.rs.ba