Предсједник Скупштине града

Драгослав Бањак

Рођен је 28.9.1973. године у Требињу. У родном граду је завршио основну и средњу Просвјетно и културолошко-преводилачку школу, чиме је стекао звање помоћника преводиоца за француски језик. Дипломирао је на Универзитету Црне Горе, Филозофски факултет Никшић, на одсјеку за историју и географију. Магистрирао је на Географском факултету у Београду, одсјек физичке географије, смјер хидрологије. Докторску тезу је одбранио на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, чиме је стекао научни степен – доктор техничких наука у области геологије.

Од 1999. године Драгослав Бањак је запослен на мјесту професора географије у Гимназији „Јован Дучић“ у Требињу. У периоду од 2005. до 2009. године налази се на мјесту замјеника предсједника школског одбора, а од 2010. године обавља функцију директора школе.

Аутор је девет научних и стручних радова и уџбеника из области географије, хидрологије и хидрогеологије. Дугогодишњи је члан међународног удружења хидрогеолога. Учесник је Одбрамбено-отаџбинског рата.

Члан је СНСД-а од 2006. године. Обавља послове секретара Градског одбора, а члан је и предсједништва Градског одбора и Главног одбора СНСД-а. Ожењен и отац је двије дјевојчице.

Надлежности предсједника Скупштине града

  • представља Скупштину;
  • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине;
  • учествује у припремама, сазива и води сједнице Колегија Скупштине;
  • иницира стављање на дневни ред сједница, Колегија и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине;
  • осигурава поштовање начела и одредби овог пословника, као и пословника радних тијела и Колегија Скупштине;
  • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине и Колегија Скупштине;
  • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама овог пословника;
  • осигурава сарадњу Скупштине и начелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине;
  • ради на остваривању сарадње са скупштинама других општина и градова, те другим органима и организацијама;
  • потписује акта усвојена од Скупштине и врши и друге послове утврђене законом, статутом и овим пословником.

Питајте предсједника Скупштине града