Градоначелник

Мирко ЋУРИЋ

Рођен је 17. фебруара 1979. године у Требињу, гдје је завршио основну и средњу школу.  Звање дипломираног економисте стекао је 2004. године. У Општини Требиње је почео радити као приправник, након чега је најдуже радио на пословима цивилне заштите. Има положен испит за рад у органима управе. Магистрирао је на Економском факултету у Подгорици 2010. године. Ожењен и отац троје дјеце.

Надлежности

Градоначелник:

 • предлаже Статут града;

 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини;

 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта;

 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Града, његових права и обавеза;

 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине;

 • извршава законе и друге прописе Републиике чије је извршење повјерено Граду;

 • доноси одлуку о оснивању градске административне службе;

 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста градске управе;

 • именује и разрјешава градске службенике, врши њихово распоређивање на радна мјеста у градској управи, распоређује и одлучује о престанку радних односа техничких и помоћних радника, као и о другим правима из радног односа. Ове одлуке градоначелник доноси у складу са законом и колективним уговором;

 • доноси план цивилне заштите Града и обезбјеђује његову реализацију, реализује сарадњу града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине града и њених одговарајућих радних тијела;

 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач град;

 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду градске управе;

 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине града, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону;

 • закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине града;

 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења  градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи;

 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини града;

 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима, на начин утврђен статутом и буџетом;

 • може оснивати сталне и повремене комисије, савјете и координациона тијела из разних области као савјетодавне органе;

 • обавља друге послове утврђене законом, као и послове које му повјери Скупштина града у складу са законом.

Наша визија

Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.