Градоначелник

Мирко ЋУРИЋ

Рођен је 17. фебруара 1979. године у Требињу, гдје је завршио основну и средњу школу.  Звање дипломираног економисте стекао је 2004. године. У Општини Требиње је почео да ради као приправник, након чега је најдуже радио на пословима цивилне заштите. Има положен испит за рад у органима управе. Магистрирао је на Економском факултету у Подгорици 2010. године. Ожењен је и отац троје дјеце.

Надлежности градоначелника

 • предлаже Статут града;
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини;
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта;
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Града, његових права и обавеза;
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине;
 • извршава законе и друге прописе Републиике чије је извршење повјерено Граду;
 • доноси одлуку о оснивању градске административне службе;
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста градске управе;
 • именује и разрјешава градске службенике, врши њихово распоређивање на радна мјеста у градској управи, распоређује и одлучује о престанку радних односа техничких и помоћних радника, као и о другим правима из радног односа. Ове одлуке градоначелник доноси у складу са законом и колективним уговором;
 • доноси план цивилне заштите Града и обезбјеђује његову реализацију, реализује сарадњу града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине града и њених одговарајућих радних тијела;
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач град;
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду градске управе;
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине града, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону;
 • закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине града;
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења  градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи;
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини града;
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима, на начин утврђен статутом и буџетом;
 • може оснивати сталне и повремене комисије, савјете и координациона тијела из разних области као савјетодавне органе;
 • обавља друге послове утврђене законом, као и послове које му повјери Скупштина града у складу са законом.

Питајте градоначелника