Gradonačelnik

Mirko ĆURIĆ

Rođen je 17. februara 1979. godine u Trebinju, gdje je završio osnovnu i srednju školu.  Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je 2004. godine. U Opštini Trebinje je počeo raditi kao pripravnik, nakon čega je najduže radio na poslovima civilne zaštite. Ima položen ispit za rad u organima uprave. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2010. godine. Oženjen i otac troje djece.

Nadležnosti

Gradonačelnik:

 • predlaže Statut grada;

 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini;

 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta;

 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Grada, njegovih prava i obaveza;

 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine;

 • izvršava zakone i druge propise Republiike čije je izvršenje povjereno Gradu;

 • donosi odluku o osnivanju gradske administrativne službe;

 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske uprave;

 • imenuje i razrješava gradske službenike, vrši njihovo raspoređivanje na radna mjesta u gradskoj upravi, raspoređuje i odlučuje o prestanku radnih odnosa tehničkih i pomoćnih radnika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa. Ove odluke gradonačelnik donosi u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

 • donosi plan civilne zaštite Grada i obezbjeđuje njegovu realizaciju, realizuje saradnju grada sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine grada i njenih odgovarajućih radnih tijela;

 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad;

 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu gradske uprave;

 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine grada, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu;

 • zaključuje ugovore u ime Grada, u skladu sa aktima Skupštine grada;

 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja  gradske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi;

 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini grada;

 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima, na način utvrđen statutom i budžetom;

 • može osnivati stalne i povremene komisije, savjete i koordinaciona tijela iz raznih oblasti kao savjetodavne organe;

 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom, kao i poslove koje mu povjeri Skupština grada u skladu sa zakonom.

Naša vizija

Trebinje 2030. – najpoželjniji manji grad na zapadnom Balkanu.