Секретар Скупштине града

Александра Копривица

Рођена 29. јануара 1985. године у Требињу гдје је завршила основну и средњу школу. Звање диплломираног правника стекла у Београду 2012. године. Након завршетка факултета у периоду од 2014. до 2016. године волонтирала у Окружном суду у Требињу. У периоду од 2016. до 2020. године радила у Окружном јавном Тужилаштву у Требињу на различитим пројектима. Годину дана радила у Нотарској канцеларији у Требињу.

Секретар Скупштине града Требиња је од 2022. године.

Надлежности секретара Скупштине града

  • организује рад Стручне службе Скупштине

  • помаже предсједнику Скупштине у припремању сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела

  • се стара о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника,

  • прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама,

  • одговоран је за правно техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,

  • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина,

  • обезбјеђује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање одговора одборницима,

  • учествује у припреми Програма рада Скупштине припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката Скупштине,

  • руководи стручном службом Скупштине и врши и друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником и другим актима Скупштине.