Секретар Скупштине града

Велибор Бодирога

Рођен je 20.7.1978. године у Требињу. Основну школу је завршио у Требињу 1994. године. Гимназију “Јован Дучић“ је такође завршио у Требињу 1997. године. Након завршетка Гиманзије, уписао је Правни факултет у Подгорици гдје је 2004. године стекао звање дипломирани правник. По завршетку факултета волонтирао је шест мјесеци у НВО-“Ваша права” на пословима правне помоћи.

Прирпавнички стаж је започео 2005. године у Општини Требиње.

Од 2007. године запослен је у Одjељењу за привреду и друштвене дјелатности, на пословима самосталног стручног сарадника за управно-правне послове из области привреде. Ожењен је и отац два дјетета.

Надлежности секретара Скупштине града

  • организује рад Стручне службе Скупштине

  • помаже предсједнику Скупштине у припремању сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела

  • се стара о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника,

  • прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама,

  • одговоран је за правно техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,

  • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина,

  • обезбјеђује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање одговора одборницима,

  • учествује у припреми Програма рада Скупштине припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката Скупштине,

  • руководи стручном службом Скупштине и врши и друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником и другим актима Скупштине.