Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво

Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво једно је од десет одјељења Градске управе.

У оквиру Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво обављају се сљедећи послови:

– извршава и обезбјеђује извршење закона, подзаконских аката и општих аката, те прописа Скупштине Града и градоначелника, који се односе на област туризма, заштите животне средине и предузетништва,

– врши стручне и управно – правне послове из области привреде, туризма, угоститељства, занатства, трговине, приватног предузетништва и заштите животне средине,

– обавља у складу са законом и подзаконским актима послове везане за приватно предузетништво,

– припрема нацрте подзаконских и других аката из надлежности одјељења које доноси Скупштина Града и градоначелник,

– припрема планове и програме рада везане за рад одјељења, прати њихову реализацију и подноси извјештаје о свом раду,

– учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење туризма, заштите животне средине и предузетништва,

– континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција које доприносе квалитету живота становништва,

– предлаже и прати остварење развојних и стратешких планова у области дјелокруга рада Одјељења,

– послови у вези са остваривањем оснивачких и власничких права Града и управним надзором у јавним установама и другим субјектима из области туризма, заштите животне средине и предузетништва и израда информација и анализа о пословању установа и огранизација,

– прати примјену прописа који уређују поступак наплате боравишне таксе,

– израђује програме, извјештаје, анализе и информације из дјелатности рада Одјељења,

– евидентира, контролише и технички обрађује статистичке податке из области индустрије, трговине, занатства, саобраћаја и веза, угоститељства, непривредних дјелатности за потребе планирања и израде анализа и информација,

– обавља административно-техничке и грађевинско-техничке послове из своје надлежности везане за пословне просторе дате у закуп којим располаже Град Требиње,

– обавља административно-техничке послове потребне за функционисање Одјељења,

– врши координацију рада са другим одјељењима и службама Градске управе,

– врши координацију рада са надлежним министарствима, организацијама и институцијама у оквиру својих овлаштења,

– израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења,

– обавља и друге послове из области које су прописане законом, општим актима, а који се односе на ово Одјељење, као и послове по налогу градоначелника.

Начелник: Бојан Вучуревић


Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 485


✉   tpp@trebinje.rs.ba