Predsjednik Skupštine grada

Dragoslav Banjak

Rođen je 28.9.1973. godine u Trebinju. U rodnom gradu je završio osnovnu i srednju Prosvjetno i kulturološko-prevodilačku školu, čime je stekao zvanje pomoćnika prevodioca za francuski jezik. Diplomirao je na Univerzitetu Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, na odsjeku za istoriju i geografiju. Magistrirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu, odsjek fizičke geografije, smjer hidrologije. Doktorsku tezu je odbranio na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čime je stekao naučni stepen – doktor tehničkih nauka u oblasti geologije.

Od 1999. godine Dragoslav Banjak je zaposlen na mjestu profesora geografije u Gimnaziji „Jovan Dučić“ u Trebinju. U periodu od 2005. do 2009. godine nalazi se na mjestu zamjenika predsjednika školskog odbora, a od 2010. godine obavlja funkciju direktora škole.

Autor je devet naučnih i stručnih radova i udžbenika iz oblasti geografije, hidrologije i hidrogeologije. Dugogodišnji je član međunarodnog udruženja hidrogeologa. Učesnik je Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Član je SNSD-a od 2006. godine. Obavlja poslove sekretara Gradskog odbora, a član je i predsjedništva Gradskog odbora i Glavnog odbora SNSD-a. Oženjen i otac je dvije djevojčice.

Nadležnosti predsjednika Skupštine grada

  • predstavlja Skupštinu;
  • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine;
  • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija Skupštine;
  • inicira stavljanje na dnevni red sjednica, Kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine;
  • osigurava poštovanje načela i odredbi ovog poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela i Kolegija Skupštine;
  • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegija Skupštine;
  • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog poslovnika;
  • osigurava saradnju Skupštine i načelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine;
  • radi na ostvarivanju saradnje sa skupštinama drugih opština i gradova, te drugim organima i organizacijama;
  • potpisuje akta usvojena od Skupštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i ovim poslovnikom.

Pitajte predsjednika Skupštine grada