Odjeljenje za boračku i socijalnu zaštitu

Odjeljenje za boračku i socijalnu zaštitu jedno je od deset odjeljenja Gradske uprave.

U okviru Odjeljenja za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i njegovog djelokruga rada, obavljaju se sljedeći poslovi:

 • provođenje upravnog postupka u prvom stepenu i izrade rješenja o predmetima lične i porodične invalidnine, kategorizacija boraca, o pravima boraca i žrtava rata, socijalnih kategorija,
 • ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i banjsko-klimatsku rehabilitaciju i drugih povlastica po osnovu boračko-invalidske i socijalne zaštite,
 • rješavanje stambenih pitanja boraca, invalida, porodica poginulih borca i žrtava rata u saradnji sa nadležnim ministarstvom,
 • izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona i drugih propisa i opštih akata Skupštine Grada i Gradonačelnika koji se odnose na oblast boračko-invalidske zaštite boraca, invalida rata i porodica poginulih borca, zaštitu civilnih žrtava rata i žrtava ratne torture i socijalnih kategorija.
 • vodi evidenciju o porodicama poginulih boraca i osobama sa invaliditetom i drugim socijalnim kategorijama, njihovima pravima i realizaciju njihovih prava koja su ostvarili po Zakonu i drugim podzakonskim aktima,
 • obrađuje žalbe na izdata prvostepena rješenja i upućuje drugostepenom organu na rješavanje,
 • vodi evidenciju o primanjima svih kategorija učesnika rata koji su ostvarili svoje pravo po osnovu Zakona i drugih opštih akata,
 • vodi knjigovodstvo o utrošku i namjeni dobijenih sredstava sa prinadležnostima porodicama poginulih boraca, invalida rata i drugih boraca koji su ostvarili ta prava,
 • vodi evidenciju o zdravstvenoj zaštiti korisnika iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite.
 • izrada programa rada i izvještaja o radu odjeljenja,
 • koordinacija rada sa drugim odjeljenjima u Gradskoj upravi,
 • izrada, analiza, informacija, izvještaja iz djelokruga rada odjeljenja,
 • koordinacija rada s nadležnim državnim organima, organizcijama i institucijama u okviru ovlaštenja,
 • priprema i obrada materijala za Gradonačelnika i Skupštinu Grada iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • priprema odluka i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti koji su propisani Zakonom, opštim aktima, a takođe i druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Načelnik: Miodrag Novokmet

Vuka Karadžića 3, Trebinje


☎   +387 59 273 360


✉   miodrag.novokmet@trebinje.rs.ba