Послови Градске управе

Послови Градске управе обухватају послове из самосталне надлежности и послове пренесене посебним Законом. Послови из самосталне надлежности Града обухватају послове из области нормативне дјелатности, послове управљања Градом и послове на плану пружања услуга.

Град има право да се бави и свим другим питањима од локалног интереса, која нису искључена из његове надлежности, нити су додијељена неком другом нивоу власти.

Послови Градске управе уређени су Статутом Града Требиња.