Strateški dokumenti

Na ovoj stranici možete da pronađete strateška dokumenta koja je do sada donio Grad Trebinje i koja su važeća u tekućoj godini.

Strategija razvoja grada Trebinja 2018-2027.

Strategija razvoja turizma grada Trebinja 2020-2030.

Održivi energetski akcioni plan grada Trebinja

Lokalni ekološki akcioni plan grada Trebinja 2018-2027.

Srednjoročni plan kapitalnih investicija 2021-2025.