Organizacija Gradske uprave

Organi Grada su Skupština i Gradonačelnik.

Skupština grada je predstavničko tijelo građana grada i organ odlučivanja i kreiranja politike Grada.

Gradonačelnik zastupa i predstavlja Grad, nosilac je izvršne vlasti, rukovodi Administrativnom službom i odgovoran je za njen rad.

Funkcioneri Grada su:

  • gradonačelnik,
  • zamjenik gradonačelnika,
  • predsjednik Skupštine
  • potpredsjednik Skupštine.

Informacije o unutrašnjoj organizaciji zasnovane su na Statutu Grada Trebinja.