Odjeljenje za porodicu i razvoj sela

Odjeljenje za porodicu i razvoj sela je jedno od deset odjeljenja Gradske uprave.

Nadležnosti Odjeljenje za porodicu i razvoj sela:

– izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, podzakonskih akata i opštih akata, te propisa Skupštine Grada i gradonačelnika, koji se odnose na oblast djelokruga rada Odjeljenja,
– vrši stručne i upravno – pravne poslove iz oblasti porodice i poljoprivrede,
– priprema nacrte podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja koje donosi Skupština Grada i gradonačelnik,
– priprema planove i programe rada vezane za rad Odjeljenja, prati njihovu realizaciju i podnosi izvještaje o svom radu,
– učestvuje u aktivnostima na obezbjeđenju uslova za razvoj i unapređenje poljoprivrede,
– izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
– praćenje realizacije planova i programa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
– izrada planova i programa vezanih za podsticajna sredstva za razvoj i unapređenje sela, praćenje njihove realizacije i izrada analiza i informacija,
– sarađuje sa Agrarnim fondom Grada Trebinja u pogledu realizacije zakupa poljoprivrednog zemljišta, praćenje naplate prihoda po tom osnovu,
– učestvuje u davanju mišljenja nadležnom ministarstvu u postupku dodjele koncesija te prati naplatu prihoda od koncesione naknade i namjensko korištenje tih sredstava,
– evidentira, kontroliše i tehnički obrađuje statističke podatke iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede za potrebe planiranja i izrade analiza i informacija,
– obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koji su po zakonu i podzakonskim aktima u nadležnosti Odjeljenja,
– izrada akata iz oblasti porodice, izradu dugoročnih i kratkoročnih planova, strategije i programa razvoja u oblasti društvene brige o djeci, kao i obezbjeđenje sredstava za njihovu realizaciju, utvrđivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava i praćenje namjenskog utroška tih sredstava,
– obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti pronatalitetne i demografske politike Grada,
– predlaže mjere za unapređenje stanja u navedenim oblastima,
– priprema i obrađuje materijale za gradonačelnika i Skupštinu Grada,
– izrađuje program rada i izvještaje o radu Odjeljenja,
– sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,
– obavlja i druge poslove iz oblasti koje su propisane zakonom, opštim aktima, a koji se odnose na ovo Odjeljenje, kao i poslove po nalogu gradonačelnika.

Načelnik: 


Vuka Karadžića 2, Trebinje


☎   +387 59