Одјељење за породицу и развој села

Одјељење за породицу и развој села је једно од десет одјељења Градске управе.

Надлежности Одјељење за породицу и развој села:

– извршава и обезбјеђује извршење закона, подзаконских аката и општих аката, те прописа Скупштине Града и градоначелника, који се односе на област дјелокруга рада Одјељења,
– врши стручне и управно – правне послове из области породице и пољопривреде,
– припрема нацрте подзаконских и других аката из надлежности Одјељења које доноси Скупштина Града и градоначелник,
– припрема планове и програме рада везане за рад Одјељења, прати њихову реализацију и подноси извјештаје о свом раду,
– учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење пољопривреде,
– израда анализа, информација и извјештаја из области пољопривреде, водопривреде и шумарства,
– праћење реализације планова и програма из области пољопривреде, водопривреде и шумарства,
– израда планова и програма везаних за подстицајна средства за развој и унапређење села, праћење њихове реализације и израда анализа и информација,
– сарађује са Аграрним фондом Града Требиња у погледу реализације закупа пољопривредног земљишта, праћење наплате прихода по том основу,
– учествује у давању мишљења надлежном министарству у поступку додјеле концесија те прати наплату прихода од концесионе накнаде и намјенско кориштење тих средстава,
– евидентира, контролише и технички обрађује статистичке податке из области пољопривреде, шумарства, водопривреде за потребе планирања и израде анализа и информација,
– обавља послове из области пољопривреде и руралног развоја који су по закону и подзаконским актима у надлежности Одјељења,
– израда аката из области породице, израду дугорочних и краткорочних планова, стратегије и програма развоја у области друштвене бриге о дјеци, као и обезбјеђење средстава за њихову реализацију, утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка тих средстава,
– обавља управне и друге стручне послове из области пронаталитетне и демографске политике Града,
– предлаже мјере за унапређење стања у наведеним областима,
– припрема и обрађује материјале за градоначелника и Скупштину Града,
– израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења,
– сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
– обавља и друге послове из области које су прописане законом, општим актима, а који се односе на ово Одјељење, као и послове по налогу градоначелника.

Начелник: 


Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59