Odjeljenje za omladinu i sport

Odjeljenje za omladinu i sport je jedno od deset odjeljenja Gradske uprave.

Nadležnosti Odjeljenje za omladinu i sport

– izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, podzakonskih akata i opštih akata, te propisa Skupštine Grada i gradonačelnika, koji se odnose na oblast djelokruga rada Odjeljenja,
– obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti sporta i fizičke kulture,
– obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti omladine,
– donosi i prati sprovođenje razvojnih i strateških planova u oblasti djelokruga rada Odjeljenja ili predlaže i sprovodi planove i programe koje je usvojila Skupština Grada, a koji se odnose na strategiju svake od navedenih oblasti u gradu,
– izrada akata iz oblasti sporta, izradu dugoročnih i kratkoročnih planova, strategije i programa razvoja u oblasti, sporta, omladinskog organizovanja, kao i obezbjeđenje sredstava za njihovu realizaciju, utvrđivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava i praćenje namjenskog utroška tih sredstava,
– poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih i vlasničkih prava Grada i upravnim nadzorom u javnim ustanovama iz oblasti sporta i izrada informacija i analiza o poslovanju ustanova i ogranizacija,
– sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Gradu i u skladu sa tim izrađuje smjernice za rad Odjeljenja,
– staranje o sprovođenju i unapređenju omladinske politike, poboljšanje socijalnog statusa mladih i podršku razvoju omladinskog organizovanja,
– poslovi u vezi sa obezbjeđivanjem i funkcionisanjem objekata sporta
– informisanje mladih i pružanje stručne i administrativno-tehničke pomoći,
– poslovi u vezi sa udruženjima građana i nevladinih organizacija,
– predlaže mjere za unapređenje stanja u navedenim oblastima,
– priprema i obrađuje materijale za gradonačelnika i Skupštinu Grada,
– izrađuje program rada i izvještaje o radu Odjeljenja,
– sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,
– obavlja i druge poslove iz oblasti koje su propisane zakonom, opštim aktima, a koji se odnose na ovo Odjeljenje, kao i poslove po nalogu gradonačelnika,
– obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti pružanja pravne pomoći i saradnje sa nevladinim sektorom.

Načelnik: 


Vuka Karadžića 2, Trebinje


☎   +387 59