Одјељење за омладину и спорт

Одјељење за омладину и спорт је једно од десет одјељења Градске управе.

Надлежности Одјељење за омладину и спорт

– извршава и обезбјеђује извршење закона, подзаконских аката и општих аката, те прописа Скупштине Града и градоначелника, који се односе на област дјелокруга рада Одјељења,
– обавља управне и друге стручне послове из области спорта и физичке културе,
– обавља управне и друге стручне послове из области омладине,
– доноси и прати спровођење развојних и стратешких планова у области дјелокруга рада Одјељења или предлаже и спроводи планове и програме које је усвојила Скупштина Града, а који се односе на стратегију сваке од наведених области у граду,
– израда аката из области спорта, израду дугорочних и краткорочних планова, стратегије и програма развоја у области, спорта, омладинског организовања, као и обезбјеђење средстава за њихову реализацију, утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка тих средстава,
– послови у вези са остваривањем оснивачких и власничких права Града и управним надзором у јавним установама из области спорта и израда информација и анализа о пословању установа и огранизација,
– системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Граду и у складу са тим израђује смјернице за рад Одјељења,
– старање о спровођењу и унапређењу омладинске политике, побољшање социјалног статуса младих и подршку развоју омладинског организовања,
– послови у вези са обезбјеђивањем и функционисањем објеката спорта
– информисање младих и пружање стручне и административно-техничке помоћи,
– послови у вези са удружењима грађана и невладиних организација,
– предлаже мјере за унапређење стања у наведеним областима,
– припрема и обрађује материјале за градоначелника и Скупштину Града,
– израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења,
– сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
– обавља и друге послове из области које су прописане законом, општим актима, а који се односе на ово Одјељење, као и послове по налогу градоначелника,
– обавља управне и друге стручне послове из области пружања правне помоћи и сарадње са невладиним сектором.

Начелник: 


Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59