Poslovi Gradske uprave

Poslovi Grada obuhvataju poslove iz samostalne nadležnosti i poslove prenesene posebnim Zakonom.

Poslovi iz samostalne nadležnosti Grada obuhvataju poslove iz oblasti normativne djelatnosti, poslove upravljanja Gradom i poslove na planu pružanja usluga.

Grad ima pravo da se bavi i svim drugim pitanjima od lokalnog interesa, koja nisu isključena iz njegove nadležnosti, niti su dodijeljena nekom drugom nivou vlasti.

Više informacija o poslovima Gradske uprave Trebinje možete pronaći u Statutu Grada Trebinja.

Naša vizija

Trebinje 2030. – najpoželjniji manji grad na zapadnom Balkanu.