Послови Градске управе

Послови Града обухватају послове из самосталне надлежности и послове пренесене посебним Законом.

Послови из самосталне надлежности Града обухватају послове из области нормативне дјелатности, послове управљања Градом и послове на плану пружања услуга.

Град има право да се бави и свим другим питањима од локалног интереса, која нису искључена из његове надлежности, нити су додијељена неком другом нивоу власти.

Више информација о пословима Градске управе Требиње можете пронаћи у Статуту Града Требиња.

Наша визија

Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.