Pitanja i odgovori

Odjeljenje za opštu upravu

Na koji način mogu otvoriti novu radnu knjižicu?

Za otvaranje radne knjižice potrebna su sljedeća dokumenta:

– popunjen zahtjev za otvaranje radne knjižice (zahtjev možete nabaviti u knjižari),

– prazna radna knjižica (radna knjižica se može nabaviti u knjižari ili šalteru pošte),

– ovjerena kopija diplome o završenoj školi,

– ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva,

Zahtjev za otvaranje radne knjižice sa priloženim dokumentima predaje se na šalter broj 6 u Centru za usluge građanima Administrativne službe Grada Trebinje. Rok za riješavanje zahtjeva je 5 dana.

Radna knjižica je izgubljena na koji način se otvara nova?

– Izgubljenu radnu knjižicu je potrebno proglasiti nevažećom (popunjeno obavještenje o izgubljenoj radnoj knjižici se predaje na šalterima pošte).

– popunjen zahtjev za otvaranje radne knjižice (zahtjev možete nabaviti u knjižari),

– prazna radna knjižica (radna knjižica se može nabaviti u knjižari ili šalteru pošte),

– ovjerena kopija diplome o završenoj školi,

– ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva,

– potvrda pošte da je radna knjižica proglašena nevažećom,

– odgovarajuća gradska administrativna taksa

Kako ovjeriti potvrdu o životu radi regulisanja penzije?

– Potrebno je na šalter broj 6 u Centru za usluge građanima Administrativne službe Grada Trebinje lično donijeti odgovaraći obrazac koji će službnik popuniti i ovjeriti.

– Stranka mora lično doći sa odgovarajućim identifikacionim dokumentom (lična karta, pasoš).

– Ukoliko se stranka nalazi u bolnici ili je nepokretana onda je potrebno obratiti se službeniku na šalteru broj 6 u Centru za usluge građanima Administrativne službe Grada, radi izlaska službenika na teren. Prevoza na teret obezbjeđuju stranke.

– Za ovjeru potvrde o život radi regulisanja inostranih penzija plaća se odgovarajuća gradska administrativna taksa.

Šta je potrebno da izvršim ovjeru kopije dokumenta?

Šalteri za ovjeru dokumenta se nalazi u okviru Centra za usluge građanima Administrativne službe Grada Trebinje.
Potreban je:

– orginalni dokument ili ovjerena fotokopija dokumenta koji se ovjerava,

– kopija dokumenta koju je potrebno ovjeriti,

– odgovarajuća gradska administrativna taksa.

Kako izvršiti prijavu vjenčanja?

Obratiti se na šalter matične službe u Centra za usluge građanima Administrativne službe Grada Trebinje radi definisanja datuma i mjesta vjenčanja.

Od dokumenata je potrebno:

– izvodi iz matične knjiga rođenih budućih maladenaca,

– potvrda o slobodnom bračnom stanju iz mjesta rođenja,

– kopija ličnnih karata budućih mladenaca,

– podaci i kopije ličnih karata za svjedoke (kumova),

Kako promijeniti lično ime?

Potrebna dokumenta:

– zahtjeva za promijenu ličnog imena (Centar za usluge građanima),

– orginalni izvod iz matične kljige rođenih,

– orginalni izvod iz matične kljige vjenčanih (za lica u braku),

– potvrda o prebivalištu (MUP Republike Srpske),

– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (nadležni sud),

– uvjerenje da je stranka izmirila poreske obaveze (Poreska uprava Republike Srpske),

– ovjerena kopija lične karte,

– odgovarajuća gradska administrativna taksa.

Kako upisati u matične knjige rođenih dijete rođeno u inostranstvo, a čiji jedan roditelj ima državljastvo BiH i upisan je u matične knjige i KD u Trebinju?

Potrebna dokumenta:

– zahtjev za upis (Centar za usluge građanima),

– međunarodni rodni list iz zemlje rođenja djeteta ili orginal rodnog list djetata iz zemlje rođena uz prevod ovlaštenog sudskog prevodioca,

– saglasnost drugog roditenja,

– uvjerenje da dijete nije upisano u MKR po drugom roditelju (samo ako su oba roditelja državljani BiH) ,

– ovjerene fotokopije ličnih karata roditelja,

– odgovarajuća gradska administrativna taksa.

Kako dobiti kopiju dokumenta iz arhive Administrativne službe Grada Trebinja?

Potrebno je na šalteru protokola u Centru za usluge građanima Administrativne službe Grada Trebinje predati:

– zahtjev za izdavanje kopije dokumenta iz gradske arhive sa tačnim podacima o traženom dokumentu (vrsta dokumenta, broj dokumenta, godina izdavanja, ime na koga se dokument odnosi i sl.).

– i odgovarajuća gradska administrativna taksa.

Državljanin sam BiH i Republike Srpske a nisam rođen u BiH, kako se upisati u matičnu knjigu rođenih?

Potrebno je:

– zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih (Centar za usluge građanima),

– orginalni izvod iz matične knjige rođenih iz mjesta rođenja,

– kopija identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš),

– odgovarajuća gradska administrativna taksa.

Odjeljenje za komunalno – inspekcijske poslove

VETERINARSKA INSPEKCIJA

Na koji način se mogu prenjeti kućni ljubimci u zemlje EU?

Prenos kućnih ljubimaca u zemlje EU podliježe posebnom režimu, utvrđenom veterinarskim propisima koji su usklađeni sa odredbama EU. Prenos je moguć samo na graničnom prelazu gdje postoji veterinarska inspekcija. Kućne ljubimce koje prenosi vlasnik mora pratiti određena isprava – veterinarski certifikat, kojeg izdaje Kancelarija za veterinarstvo BiH, a ovjerava nadležna veterinarska inspekcija, pri čemu psi i mačke moraju biti označeni i mikročipovani.

Kome se građani mogu obratiti kada je u pitanju naknada štete proistekle usljed provođenja mjera u cilju suzbijanja zaraznih bolesti životinja?

Zakonom o veterinarstvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/08 i 06/12) u članu 41. propisano je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obezbjeđuje vlasniku životinja naknadu za životinje koje su bile ubijene ili zaklane, kao i za predmete i sirovine koji su bili oštećeni, pokvareni ili uništeni prilikom realizacije određenih mjera za suzbijanje zaraznih bolesti.

Naknada se može ostvariti samo u slučajevima kada je izbijanje zarazne bolesti ili sumnje na zaraznu bolest odmah prijavljeno, kada je obavljeno obavezno preventivno vakcinisanje u određenim vremenskim periodima, kao i dijagnostičko i drugo ispitivanje životinja, ako su primijenjene i sve druge propisane i određene mjere za sprečavanje i suzbijanje bolesti i ako vlasnik uplati naknadu za pružanje veterinarskih usluga. O visini nadoknade odlučuje Ministarstvo na osnovu izvještaja komisije za procjenu štete, koju formira Ministarstvo.

Koji je postupak oko razduženja ušnih markica goveda kad prestane vlaništvo nad životinjom?

Postupak je sledeći kod različitih mogućnosti:

1. Prodaja životinje (goveče):

Prodati pasoš od životinje novom vlasniku koji će se obratiti nadležnoj Veterinarskoj stanici za dalji postupak.

2. Klanje životinje (goveče) u spopstvenoj režiji:

Odnijeti pasoš i skinuti markicu od zaklane životinje u nadležnu Veterinarsku stanicu na dalji postupak.

3. Uginuće životinje:

Odnijeti pasoš i skinuti ušnu markicu od uginule životinje u nadležnu Veterinarsku stanicu na dalji postupak.

ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA

Koliko često se vrši sistematska deratizacija i ko snosi troškove izvođenja?

Članom 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj: 14/10) propisano je da se opšta sistematska deratizacija, kao opšta mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, sprovodi najmanje dva puta godišnje u svim naseljenim mjestima, kao proljećna i jesenja deratizacija.

Nadležni organ lokalne samouprave snosi troškove sprovođenja sistematske deratizacije na određenim javnim mjestima, a lica koja obavljaju poslovnu djelatnost i vlasnici privatnih posjeda snose troškove deratizacije za svoje objekte.

Koja dokumentacija je potrebna za izdavanje Sprovodnice za prenos umrlog lica?

Prenos umrlog lica na teritoriji Republike ili iz Republike Srpske u inostranstvo, obavlja se uz Sprovodnicu za prenos umrlih lica koju izdaje nadležni organ lokalne samouprave.

Za izdavanje sprovodnice za prenos umrlog lica potrebno je:

Zahtjev za prenos umrlog lica (podnose članovi uže porodice umrlog lica),
Dokaz o uzroku smrti (nalaz nadležnog doktora medicine),
Izvod iz matične knjige umrlih.

INSEPKCIJA ZA HRANU

Za koju hranu nije potrebno navoditi rok upotrebe?

Prema Pravilniku o deklarisanju hrane („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 82/10) navođenje roka upotrebe nije obavezno za:

– svježe voće i povrće,

– pića koja sadrže 10 vol % i više alkohola,

– vina, likerska vina, pjenušava vina, aromatizovana vina i slične proizvode dobijene od raznih vrsta voća osim od grožđa,

-pekarske proizvode i kolače koji se zbog svog sastava i namjene upotrebljavaju u roku od 24 sata od momenta proizvodnje,

– sirće,

– šećer u čvrstom obliku,

– proizvodi dobijeni isključivo od aromatizovanog, odnosno obogaćenog šećera,

– žvakaće gume i slični proizvodi za žvakanje,

– pojedinačna pakovanja sladoleda.

Koji podaci moraju biti naznačeni na deklaraciji prehrambenih proizvoda?

Deklaracija mora biti označena na jednom od službenih jezika i pisama koji su u upotrebi u Republici Srpskoj i mora biti lako uočljiva, jasna i čitka. Deklaracija obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

a) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima,

b) naziv (ime) i punu adresu proizvođača ili onog ko hranu pakuje,

v) rok trajanja,

g) neto količinu (masa ili zapremina) proizvoda,

d) uslove čuvanja hrane i uputstvo za upotrebu gdje je to potrebno,

đ) listu sastojaka hrane,

e) za modifikovana svojstva proizvoda, sastavne dijelove i dodatke, kao i postupak kojim je to ostvareno, ukoliko hrana ima takva svojstva i

ž) za uvozne proizvode, pored naziva proizvođača, ime i adresu uvoznika i zemlja porijekla hrane.

Deklarisanje hrane detaljnije je propisano Pravilnikom o deklarisanju hrane („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 82/10).

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Ko je nadležan za uništavanje korovske biljke ambrozije?

Mjere uklanjanja i uništavanja korovske biljke ambrozije dužni su provoditi vlasnici, posjednici i korisnici zemljišta, ovlaštena lica za održavanje javnih saobraćajnica, ovlaštena lica za upravljanje javnim površinama, vodotocima, kanalima i zakupoprimci zemljišta (Odluka o obaveznom uklanjanju ambrozije Sl. glasnik opštine Trebinje, broj: 10/06).

Kako ostvariti novčani podsticaj za određenu poljoprivrednu proizvodnju?

Ministarstvo poljoprivrede svake godine donosi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u kome su precizno definisani uslovi koje moraju isputavati pravna i fizička lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik, kao i potrebna dokumenta i obrasci.

SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA

Koji organ uprave izdaje odobrenje za priključak na javni put?

Za priključak na lokalni put i za priključak na gradsku saobraćajnicu (ako nije sastavni dio magistralnog ili regionalnog puta) nadležno je Odjeljenje za urbanizam Grada Trebinja, a za priključak na magistralni i regionalni put nadležni su Javni putevi Republike Srpske.

Koji postupak i koji organ izdaje licencu za prevoznika i za vozilo u javnom prevozu robe i putnika?

Odgovarajuća licenca se izdaje u Odjeljenju za privredu Grada i to licenca „B“ za prevoz lica na teritoriji lokalne zajednice, licenca „C“ za prevoz stvari unutar Republike, licenca „D“ za taksi prevoz, licenca „E“ za vlastite potrebe, a licenca „A“ za prevoz lica u međunarodnom saobraćaju u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.

TRŽIŠNA INSPEKCIJA

U kojimobjektima je obavezno posjedovanje rješenja/odobrenja lokalne uprave za obavljanje djelatnosti, kad se imaju u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima?

Imajući u vidu odredbe specijalnih zakona kao što su Zakon o trgovini (član 5.) i Zakon o ugostiteljstvu (član 6.), propisano je obavezno pribavljanje odobrenja za sva pravna lica koja obavljaju djelatnost trgovine i ugostiteljstva, kao i u drugim slučajevima kada je to predviđeno specijalnim materijalnim propisom.

Na koji način mogu da zaštitim svoja prava kao potrošač u slučaju nedostatka na kupljenom proizvodu ili izvršenoj usluzi ?

Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srpske (član 25. stav 2.) propisano je da potrošač ima pravo da podnese reklamaciju u pisanom obliku, u slučaju nedostatka na proizvodu ili usluzi, pogrešno zaračunate cijene i drugih nedostataka.

U skladu sa članom 26. stav 2. pomenutog zakona ako je nedostatak vidljiv potrošač je obavezan svoj zahtjev dostaviti u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda ili obavljene usluge. Ako trgovac ne osporava nedostatak, dužan je u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj bez odgađanja da udovolji zahtjevu potrošača, a ukoliko osporava nedostatak dužan je da potrošaču odgovori u pisanoj formi u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. Potrošač je dužan da uz zahtjev dostavi kopiju računa.

URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Da li objekti, izgrađeni bez građevinske dozvole se mogu legalizovati i pod kojim uslovima?

Po Zakonu o uređenju prostora i građenju („Sl. glasnik RS“, broj: 40/13) bespravno izgrađeni objekti ili dijelovi objekta se mogu legalizovati, to jest naknadno dobiti lokacijske uslove, odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu, pod uslovima definisanim u ovom Zakonu.

Rješenje o naknadnom izdavanju građevinske dozvole i upotrebne dozvole donosi se na osnovu:

a) dokaza o vlasništvu,

b) geodetskog snimka situacije stvarno izvedenog stanja bespravno izgrađenog objekta i katastarskog plana,

v) dva primjerka izvedenog stanja za legalizaciju (arhitektonska faza),

g) zapisnika o izvršenom vještačenju o tehničkoj ispravnosti, mehaničkoj otpornosti, stabilnosti objekta,

d) dokazi o plaćenim troškovima postupka obračunatih po ovom Zakonu.

Zahtjev za legalizaciju se podnosi u roku od dvije godine računajući od dana stupanja na snagu ovog Zakona (16.05.2013. godine).

Koliko susjedni objekat mora biti udaljen od mog objekta ili zemljišta?

Pitanje udaljenosti objekta ne rješava Zakon, već se rješava odlukom gradske Skupštine kao prostorno-planskom dokumatacijom.

EKOLOŠKA INSPEKCIJA

Ko vrši nadzor nad izvođenjem muzičkih sadržaja u ugostiteljskim objektima, odnosno ko je nadležan za buku u ugostiteljskim objektima?

Za izvođenje muzičkih sadržaja u ugostiteljskim objektima u toku propisanog radnog vremena, nadležna je ekološka inspekcija u skladu sa Odlukom Skupštine Grada Trebinja.

Da li je za određenu djelatnost u oblasti gradnje potrebna ekološka dozvola?

Objekti i postrojenja za koje je potrebna ekološka dozvola regulisano je Uredbom o postrojenjima koja mogu biti puštena u rad ukoliko imaju ekološku dozvolu („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj: 7/06).

KOMUNALNA POLICIJA

Da li komunalna policija obavlja i poslove privatne prirode, ili samo tretira pitanja iz domena javnih površina?

U skladu sa članom 9. Zakona o komunalnoj policiji („Sl. glasnik RS“, broj: 28/13), komunalna policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz oblasti koje isključivo tretiraju pravilno korišćenje javnih površina, a što se tiče privatnih površina – imovine to je u ingerenciji rješavanja nadležnih sudova.

Zbog čega se svake godine traže novi lokacijski uslovi za korištenje javnih površina (ljetne – zimske bašte) ili za kioske?

Lokacijski uslovi se izdaju za svaku sezonu – godinu, jer se radi o privremenom korištenju javnih površina (ljetne – zimske bašte) i o privremenim objektima (kioscima), a sve skupa ima kontinuirano promjenljivi karakter. Propise iz ove oblasti donosi lokalna zajednica, čiji su oslonac propisi Republike Srpske.

Odeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

1.Rješavanje po zahtjevima za priznavanje prava na porodičnu invalidninu, ličnu civilnu invalidninu i porodičnu civilnu invalidninu

1.1. naknada za izgradnju nadgrobnog spomenika poginulom borcu

1.2. stambena problematika

1.3. izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija

Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeču dokumentaciju:

-uvjerenje o okolnostima stradanja

-izvod iz matične knjige umrlih

-izvod iz matične knjige vjenčanih(za supruge stradalih boraca)

-izvod iz matične knjige rođenih(za djecu poginulih boraca)

2. Rješavanje po zahtjevima za priznavanje prava na ličnu invalidninu

2.1. sticanje svojstva RVI

2.2. pogoršanje zdravstvenog stanja

2.3. stambena problematika

2.4. izdavanje ujerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija

Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

-uvjerenje o okolnostima ranjavanja, odnosno oboljevanja

-lična karta

-rodni list

-medicinska dokumentacija iz perioda ranjavanja, odnosno oboljenja kao i nalazi iz kasnijeg perioda, a odnose se na ranjavanje, odnosno oboljenje

3.Rješavanje po zahtjevima za priznavanje prava demobilisanih boraca

3.1. Kategorizacija

3.2. Brački dodatak (na godišnjem, odnosno na mjesečnom nivou)

3.3. Novčana naknada po osnovu odlikovanja za vojne zasluge

3.4. Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija

Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

-uvjerenje o učešću u OSJ, odnosno VRS

-lična karta

4. Rješavanje po zahtjevima za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu

4.1.ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

4.2.jednokratna novčana pomoć u svrhu zdravstvene zaštite

Uz zahtjev je potrebno priloziti sledeću dokumentaciju:

-uvjerenje od Fonda PIO da nije korisnik penzije

-uvjerenje od Poreske uprave da nije poreski obaveznik

-kućna lista

-zdravstvena knjižica

5. Evidencija vojnih obveznika

5.1. Vođenje evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu

5.2. Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija

Uz zahtjev je potrebno priloziti sledeću dokumentaciju:

-ovjerena kopija vojne knjižice

-ostali dokumenti koji ukazuju na sporno učešće u ratu

Uvjerenja se izdaju na osnovu pismenog i usmenog zahtjeva, a na osnovu evidencije koje vodi ovo odjeljenje preuzeto od Ministarstva odbrane.

Postupak se vodi po procesnom zakonu(Zakon o opštem upravnom postupku) i materijanom zakonu (Zakon o pravima boraca I ratnih vojnih invalida i Zakona o civilnim žrtvama rata).

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva putem centra za usluge građanima koji je u sastavu Odjeljenja za opštu upravu.

U naprijed navedenim zahtjevima se odgovor dostavlja pojedinačnim upravnim aktom, rješenjem, zaključkom i uvjerenjem.