Питања и одговори

Одјељење за општу управу

На који начин могу отворити нову радну књижицу?

За отварање радне књижице потребна су сљедећа документа:

– попуњен захтјев за отварање радне књижице (захтјев можете набавити у књижари),

– празна радна књижица (радна књижица се може набавити у књижари или шалтеру поште),

– овјерена копија дипломе о завршеној школи,

– овјерена копија личне карте подносиоца захтјева,

Захтјев за отварање радне књижице са приложеним документима предаје се на шалтер број 6 у Центру за услуге грађанима Административне службе Града Требиње. Рок за ријешавање захтјева је 5 дана.

Радна књижица је изгубљена на који начин се отвара нова?

– Изгубљену радну књижицу је потребно прогласити неважећом (попуњено обавјештење о изгубљеној радној књижици се предаје на шалтерима поште).

– попуњен захтјев за отварање радне књижице (захтјев можете набавити у књижари),

– празна радна књижица (радна књижица се може набавити у књижари или шалтеру поште),

– овјерена копија дипломе о завршеној школи,

– овјерена копија личне карте подносиоца захтјева,

– потврда поште да је радна књижица проглашена неважећом,

– одговарајућа градска административна такса

Како овјерити потврду о животу ради регулисања пензије?

– Потребно је на шалтер број 6 у Центру за услуге грађанима Административне службе Града Требиње лично донијети одговараћи образац који ће службник попунити и овјерити.

– Странка мора лично доћи са одговарајућим идентификационим документом (лична карта, пасош).

– Уколико се странка налази у болници или је непокретана онда је потребно обратити се службенику на шалтеру број 6 у Центру за услуге грађанима Административне службе Града, ради изласка службеника на терен. Превоза на терет обезбјеђују странке.

– За овјеру потврде о живот ради регулисања иностраних пензија плаћа се одговарајућа градска административна такса.

Шта је потребно да извршим овјеру копије документа?

Шалтери за овјеру документа се налази у оквиру Центра за услуге грађанима Административне службе Града Требиње.
Потребан је:

– оргинални документ или овјерена фотокопија документа који се овјерава,

– копија документа коју је потребно овјерити,

– одговарајућа градска административна такса.

Како извршити пријаву вјенчања?

Обратити се на шалтер матичне службе у Центра за услуге грађанима Административне службе Града Требиње ради дефинисања датума и мјеста вјенчања.

Од докумената је потребно:

– изводи из матичне књига рођених будућих маладенаца,

– потврда о слободном брачном стању из мјеста рођења,

– копија личнних карата будућих младенаца,

– подаци и копије личних карата за свједоке (кумова),

Како промијенити лично име?

Потребна документа:

– захтјева за промијену личног имена (Центар за услуге грађанима),

– оргинални извод из матичне кљиге рођених,

– оргинални извод из матичне кљиге вјенчаних (за лица у браку),

– потврда о пребивалишту (МУП Републике Српске),

– увјерење да се не води кривични поступак (надлежни суд),

– увјерење да је странка измирила пореске обавезе (Пореска управа Републике Српске),

– овјерена копија личне карте,

– одговарајућа градска административна такса.

Како уписати у матичне књиге рођених дијете рођено у иностранство, а чији један родитељ има држављаство БиХ и уписан је у матичне књиге и КД у Требињу?

Потребна документа:

– захтјев за упис (Центар за услуге грађанима),

– међународни родни лист из земље рођења дјетета или оргинал родног лист дјетата из земље рођена уз превод овлаштеног судског преводиоца,

– сагласност другог родитења,

– увјерење да дијете није уписано у МКР по другом родитељу (само ако су оба родитеља држављани БиХ) ,

– овјерене фотокопије личних карата родитеља,

– одговарајућа градска административна такса.

Како добити копију документа из архиве Административне службе Града Требиња?

Потребно је на шалтеру протокола у Центру за услуге грађанима Административне службе Града Требиње предати:

– захтјев за издавање копије документа из градске архиве са тачним подацима о траженом документу (врста документа, број документа, година издавања, име на кога се документ односи и сл.).

– и одговарајућа градска административна такса.

Држављанин сам БиХ и Републике Српске а нисам рођен у БиХ, како се уписати у матичну књигу рођених?

Потребно је:

– захтјев за упис у матичну књигу рођених (Центар за услуге грађанима),

– оргинални извод из матичне књиге рођених из мјеста рођења,

– копија идентификационог документа (лична карта, пасош),

– одговарајућа градска административна такса.

Одјељење за комунално – инспекцијске послове

ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

На који начин се могу прењети кућни љубимци у земље ЕУ?

Пренос кућних љубимаца у земље ЕУ подлијеже посебном режиму, утврђеном ветеринарским прописима који су усклађени са одредбама ЕУ. Пренос је могућ само на граничном прелазу гдје постоји ветеринарска инспекција. Кућне љубимце које преноси власник мора пратити одређена исправа – ветеринарски цертификат, којег издаје Канцеларија за ветеринарство БиХ, а овјерава надлежна ветеринарска инспекција, при чему пси и мачке морају бити означени и микрочиповани.

Коме се грађани могу обратити када је у питању накнада штете проистекле усљед провођења мјера у циљу сузбијања заразних болести животиња?

Законом о ветеринарству Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 42/08 и 06/12) у члану 41. прописано је да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обезбјеђује власнику животиња накнаду за животиње које су биле убијене или заклане, као и за предмете и сировине који су били оштећени, покварени или уништени приликом реализације одређених мјера за сузбијање заразних болести.

Накнада се може остварити само у случајевима када је избијање заразне болести или сумње на заразну болест одмах пријављено, када је обављено обавезно превентивно вакцинисање у одређеним временским периодима, као и дијагностичко и друго испитивање животиња, ако су примијењене и све друге прописане и одређене мјере за спречавање и сузбијање болести и ако власник уплати накнаду за пружање ветеринарских услуга. О висини надокнаде одлучује Министарство на основу извјештаја комисије за процјену штете, коју формира Министарство.

Који је поступак око раздужења ушних маркица говеда кад престане влаништво над животињом?

Поступак је следећи код различитих могућности:

1. Продаја животиње (говече):

Продати пасош од животиње новом власнику који ће се обратити надлежној Ветеринарској станици за даљи поступак.

2. Клање животиње (говече) у спопственој режији:

Однијети пасош и скинути маркицу од заклане животиње у надлежну Ветеринарску станицу на даљи поступак.

3. Угинуће животиње:

Однијети пасош и скинути ушну маркицу од угинуле животиње у надлежну Ветеринарску станицу на даљи поступак.

ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА

Колико често се врши систематска дератизација и ко сноси трошкове извођења?

Чланом 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник Републике Српске“, број: 14/10) прописано је да се општа систематска дератизација, као општа мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, спроводи најмање два пута годишње у свим насељеним мјестима, као прољећна и јесења дератизација.

Надлежни орган локалне самоуправе сноси трошкове спровођења систематске дератизације на одређеним јавним мјестима, а лица која обављају пословну дјелатност и власници приватних посједа сносе трошкове дератизације за своје објекте.

Која документација је потребна за издавање Спроводнице за пренос умрлог лица?

Пренос умрлог лица на територији Републике или из Републике Српске у иностранство, обавља се уз Спроводницу за пренос умрлих лица коју издаје надлежни орган локалне самоуправе.

За издавање спроводнице за пренос умрлог лица потребно је:

Захтјев за пренос умрлог лица (подносе чланови уже породице умрлог лица),
Доказ о узроку смрти (налаз надлежног доктора медицине),
Извод из матичне књиге умрлих.

ИНСЕПКЦИЈА ЗА ХРАНУ

За коју храну није потребно наводити рок употребе?

Према Правилнику о декларисању хране („Службени гласник Републике Српске”, број: 82/10) навођење рока употребе није обавезно за:

– свјеже воће и поврће,

– пића која садрже 10 вол % и више алкохола,

– вина, ликерска вина, пјенушава вина, ароматизована вина и сличне производе добијене од разних врста воћа осим од грожђа,

-пекарске производе и колаче који се због свог састава и намјене употребљавају у року од 24 сата од момента производње,

– сирће,

– шећер у чврстом облику,

– производи добијени искључиво од ароматизованог, односно обогаћеног шећера,

– жвакаће гуме и слични производи за жвакање,

– појединачна паковања сладоледа.

Који подаци морају бити назначени на декларацији прехрамбених производа?

Декларација мора бити означена на једном од службених језика и писама који су у употреби у Републици Српској и мора бити лако уочљива, јасна и читка. Декларација обавезно мора садржавати сљедеће податке:

а) назив производа и његово трговачко име, ако га производ има,

б) назив (име) и пуну адресу произвођача или оног ко храну пакује,

в) рок трајања,

г) нето количину (маса или запремина) производа,

д) услове чувања хране и упутство за употребу гдје је то потребно,

ђ) листу састојака хране,

е) за модификована својства производа, саставне дијелове и додатке, као и поступак којим је то остварено, уколико храна има таква својства и

ж) за увозне производе, поред назива произвођача, име и адресу увозника и земља поријекла хране.

Декларисање хране детаљније је прописано Правилником о декларисању хране („Службени гласник Републике Српске”, број: 82/10).

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА

Ко је надлежан за уништавање коровске биљке амброзије?

Мјере уклањања и уништавања коровске биљке амброзије дужни су проводити власници, посједници и корисници земљишта, овлаштена лица за одржавање јавних саобраћајница, овлаштена лица за управљање јавним површинама, водотоцима, каналима и закупопримци земљишта (Одлука о обавезном уклањању амброзије Сл. гласник општине Требиње, број: 10/06).

Како остварити новчани подстицај за одређену пољопривредну производњу?

Министарство пољопривреде сваке године доноси Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у коме су прецизно дефинисани услови које морају испутавати правна и физичка лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник, као и потребна документа и обрасци.

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Који орган управе издаје одобрење за прикључак на јавни пут?

За прикључак на локални пут и за прикључак на градску саобраћајницу (ако није саставни дио магистралног или регионалног пута) надлежно је Одјељење за урбанизам Града Требиња, а за прикључак на магистрални и регионални пут надлежни су Јавни путеви Републике Српске.

Који поступак и који орган издаје лиценцу за превозника и за возило у јавном превозу робе и путника?

Одговарајућа лиценца се издаје у Одјељењу за привреду Града и то лиценца „Б“ за превоз лица на територији локалне заједнице, лиценца „Ц“ за превоз ствари унутар Републике, лиценца „Д“ за такси превоз, лиценца „Е“ за властите потребе, а лиценца „А“ за превоз лица у међународном саобраћају у Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА

У којимобјектима је обавезно посједовање рјешења/одобрења локалне управе за обављање дјелатности, кад се имају у виду одредбе Закона о привредним друштвима?

Имајући у виду одредбе специјалних закона као што су Закон о трговини (члан 5.) и Закон о угоститељству (члан 6.), прописано је обавезно прибављање одобрења за сва правна лица која обављају дјелатност трговине и угоститељства, као и у другим случајевима када је то предвиђено специјалним материјалним прописом.

На који начин могу да заштитим своја права као потрошач у случају недостатка на купљеном производу или извршеној услузи ?

Законом о заштити потрошача Републике Српске (члан 25. став 2.) прописано је да потрошач има право да поднесе рекламацију у писаном облику, у случају недостатка на производу или услузи, погрешно зарачунате цијене и других недостатака.

У складу са чланом 26. став 2. поменутог закона ако је недостатак видљив потрошач је обавезан свој захтјев доставити у писаној форми у року од осам дана од дана преузимања производа или обављене услуге. Ако трговац не оспорава недостатак, дужан је у складу са чланом 28. Закона о заштити потрошача у Републици Српској без одгађања да удовољи захтјеву потрошача, а уколико оспорава недостатак дужан је да потрошачу одговори у писаној форми у року од осам дана од дана пријема захтјева. Потрошач је дужан да уз захтјев достави копију рачуна.

УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Да ли објекти, изграђени без грађевинске дозволе се могу легализовати и под којим условима?

По Закону о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник РС“, број: 40/13) бесправно изграђени објекти или дијелови објекта се могу легализовати, то јест накнадно добити локацијске услове, одобрење за грађење и употребну дозволу, под условима дефинисаним у овом Закону.

Рјешење о накнадном издавању грађевинске дозволе и употребне дозволе доноси се на основу:

а) доказа о власништву,

б) геодетског снимка ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта и катастарског плана,

в) два примјерка изведеног стања за легализацију (архитектонска фаза),

г) записника о извршеном вјештачењу о техничкој исправности, механичкој отпорности, стабилности објекта,

д) докази о плаћеним трошковима поступка обрачунатих по овом Закону.

Захтјев за легализацију се подноси у року од двије године рачунајући од дана ступања на снагу овог Закона (16.05.2013. године).

Колико сусједни објекат мора бити удаљен од мог објекта или земљишта?

Питање удаљености објекта не рјешава Закон, већ се рјешава одлуком градске Скупштине као просторно-планском докуматацијом.

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

Ко врши надзор над извођењем музичких садржаја у угоститељским објектима, односно ко је надлежан за буку у угоститељским објектима?

За извођење музичких садржаја у угоститељским објектима у току прописаног радног времена, надлежна је еколошка инспекција у складу са Одлуком Скупштине Града Требиња.

Да ли је за одређену дјелатност у области градње потребна еколошка дозвола?

Објекти и постројења за које је потребна еколошка дозвола регулисано је Уредбом о постројењима која могу бити пуштена у рад уколико имају еколошку дозволу („Сл. гласник Републике Српске“, број: 7/06).

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Да ли комунална полиција обавља и послове приватне природе, или само третира питања из домена јавних површина?

У складу са чланом 9. Закона о комуналној полицији („Сл. гласник РС“, број: 28/13), комунална полиција врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном прописа из области које искључиво третирају правилно коришћење јавних површина, а што се тиче приватних површина – имовине то је у ингеренцији рјешавања надлежних судова.

Због чега се сваке године траже нови локацијски услови за кориштење јавних површина (љетне – зимске баште) или за киоске?

Локацијски услови се издају за сваку сезону – годину, јер се ради о привременом кориштењу јавних површина (љетне – зимске баште) и о привременим објектима (киосцима), а све скупа има континуирано промјенљиви карактер. Прописе из ове области доноси локална заједница, чији су ослонац прописи Републике Српске.

Одељење за борачко-инвалидску заштиту

1.Рјешавање по захтјевима за признавање права на породичну инвалиднину, личну цивилну инвалиднину и породичну цивилну инвалиднину

1.1. накнада за изградњу надгробног споменика погинулом борцу

1.2. стамбена проблематика

1.3. издавање увјерења о чињеницама о којима се води евиденција

Уз захтјев је потребно приложити следечу документацију:

-увјерење о околностима страдања

-извод из матичне књиге умрлих

-извод из матичне књиге вјенчаних(за супруге страдалих бораца)

-извод из матичне књиге рођених(за дјецу погинулих бораца)

2. Рјешавање по захтјевима за признавање права на личну инвалиднину

2.1. стицање својства РВИ

2.2. погоршање здравственог стања

2.3. стамбена проблематика

2.4. издавање ујерења о чињеницама о којима се води евиденција

Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:

-увјерење о околностима рањавања, односно обољевања

-лична карта

-родни лист

-медицинска документација из периода рањавања, односно обољења као и налази из каснијег периода, а односе се на рањавање, односно обољење

3.Рјешавање по захтјевима за признавање права демобилисаних бораца

3.1. Категоризација

3.2. Брачки додатак (на годишњем, односно на мјесечном нивоу)

3.3. Новчана накнада по основу одликовања за војне заслуге

3.4. Издавање увјерења о чињеницама о којима се води евиденција

Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:

-увјерење о учешћу у ОСЈ, односно ВРС

-лична карта

4. Рјешавање по захтјевима за признавање права на здравствену заштиту

4.1.остваривање права на здравствену заштиту

4.2.једнократна новчана помоћ у сврху здравствене заштите

Уз захтјев је потребно прилозити следећу документацију:

-увјерење од Фонда ПИО да није корисник пензије

-увјерење од Пореске управе да није порески обавезник

-кућна листа

-здравствена књижица

5. Евиденција војних обвезника

5.1. Вођење евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу

5.2. Издавање увјерења о чињеницама о којима се води евиденција

Уз захтјев је потребно прилозити следећу документацију:

-овјерена копија војне књижице

-остали документи који указују на спорно учешће у рату

Увјерења се издају на основу писменог и усменог захтјева, а на основу евиденције које води ово одјељење преузето од Министарства одбране.

Поступак се води по процесном закону(Закон о општем управном поступку) и материјаном закону (Закон о правима бораца И ратних војних инвалида и Закона о цивилним жртвама рата).

Поступак се покреће подношењем захтјева путем центра за услуге грађанима који је у саставу Одјељења за општу управу.

У напријед наведеним захтјевима се одговор доставља појединачним управним актом, рјешењем, закључком и увјерењем.