Centar za usluge građanima

Centar za usluge građanima Grada Trebinje počeo je sa radom 3.2.2006. godine.

Uspostavljen je na osnovu potpisanog Memoranduma o razumjevanju između Grada Trebinja i GAP-a (Projekta upravne odgovornosti).

GAP projekat, koji zajednički finansiraju te u određenim opštinama u BiH implementiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), namijenjen je jačanju kapaciteta kritične mase opština, čime bi se osigurale kvalitetnije usluge građanima, slijedeći politički i fiskalni okvir dobre uprave.

Cilj uspostave Centra je da, povećanjem nivoa usluga građanima, ubrzanjem i smanjenjem složenosti procedura i uz brzu i efikasnu uslugu, građani na jednom mjestu, u najkraćem mogućem roku riješe zahtjev upućen Gradskoj administrativnoj službi.

U sklopu Centra instaliran je šalter pošte, tako da građani mogu na licu mjesta izvršti neophodne novčane uplate (takse i dr), vezane za rješavanje zahtjeva i ostvarivanje prava.

Na posebno određenim mjestima u Centru, građanima su na rapolaganju i svi vodiči kroz Gradsku administrativnu službu, kao i obrasci koji su im potrebni za ostvarivanje prava.

Nadležnosti Centra za usluge građanima su:

  • Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga građana i drugi poslovi vezani za matične knjiga
  • Evidencija i izdavanje radnih knjižica
  • Pružanje građanima raspoloživih informacija o funkcionisanju Gradske administrativne službe i drugih raspoloživih informacija u vezi Grada
  • Prijem zahtjeva za pristup informacijama koje su u posjedu Grada u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama
  • Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa
  • Prijem podnesaka građana i druge poslove prijemne kancelarije
  • Izdavanje uvjerenja iz javnih registara
  • Pružanje pravne pomoći građanima