На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17), тачке 20. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 14/17), а у вези са Закључком о обавезног спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 32-1/20 од 08.05.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације града Требиња, на сједници одржаној дана 09.05.2020. године, донио је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у граду Требињу

 1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији града Требиња и заштите и спасавања становништва налаже се провођење сљедећих мјера:
 • Забрањује/у се до 25.05.2020. године:
 • сва јавна окупљања,
 • рад базенима, „wellnes“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај.
 • забрањује/у се до 18.05.2020. године
 • рад дјечијим играоницама
 1. Ограничава се рад до 25.05.2020. године:
 • у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

– трговинама на велико,

– трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,

– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,

– угоститељским објектима за исхрану и пиће,

– субјекти који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,

– јавним кухињама путем шалтерског услуживања, без могућности услуживања у објектима,

– фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),

– субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтјева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),

– пољопривредним апотекама,

– бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина.

 • од 07:00 до 15:00 чаова:
 • тржницама на велико и тржницама на мало (пијаце)
 1. Од 18.05. до 25.05.2020. године, ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:
 • рад дјечијих играоница
 1. У периоду из тачке 2. овог закључка угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем из тачке 2. подтачка 1. овог закључка.
 2. Сви субјекти из тачке 2. и 3. овог закључка дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 3. Сви субјекти из тачке 2. и 3. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
 4. Градска управа, градске службе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:
 • на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторијама од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
 • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 1. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводиће надлежни инспекцијски органи.
 2. Овај закључак ступа на снагу 11.05.2020. године и примјењиваће се до 25.05.2020. године.

 Командант Штаба

Мирко Ћурић