На основу важећег Програма оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала (Службени гласник Републике Српске“ број 88/17) и Споразума о партнерсту у имплементацији програма “Стручно оспособљавање, усавршавање и запошљавање оператера на CNC машинама за обраду метала у источној Херцеговини“, објављује се:

Ј А В Н И   П О З И В

НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРОГРАМА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА

Предмет јавног позива

Програм “Стручно оспособљавање, усавршавање и запошљавање оператера на CNC машинама за обраду метала у источној Херцеговини“, организује се у оквиру пројекта „Моја будућност“, који у БиХ, Републици Српској реализује Фондација Хелветас Моја Будућност“. Програм реализује Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња у партнерству са Градом Требињем, Заводом за запошљавање Републике Српске – филијала Требиње, Факултетом за производњу и менаџмент Требиње, Фондацијом Хелветас Моја Будућност, Едукативним центром Привредне коморе Републике Српске, и предузећем Сwисслион ИАТ а.д. Требиње.

Позивају се незапослена лица са подручја источне Херцеговине, да поднесу пријаве за похађање јавно важећег програма оспособљавања оператера на CNC машинама за обраду метала.

Програм оспособљавања изводи се у складу са Законом о образовању одраслих Републике Српске, односно јавно признатим програмом објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 88/17. Програм оспособљавања траје укупно 240 часова, од чега 90 часова теоретске наставе и 150 часова практичне наставе.

Циљ програма оспособљавања је да полазници усвоје знања и радне вјештине за обављање послова оператера на CNC машинама за обраду метала, омогућавање оспособљавања због запошљавања или самозапошљавања, али и јачање капацитета установа образовања и предузећа, за континуирано провођење пројеката оспособљавања, те осталих партнера који ће бити укључени у програм.

Временски оквир трајања програма оспособљавања и доказ обуке

Програм оспособљавања, ће се реализовати у оквиру капацитета партнерског предузећа и Факултета за производњу и менаџмент Требиње. Процес стицања нових знања и вјештина према наставном плану и програму ће трајати најмање три мјесеца, односно укупно 240 часова. Планирано је да програм оспособљавања почне у марту 2020. године.

Kандидатима који успјешно заврше обуку биће додијељено увјерење које ће омогућити потврду стеченог звања и вјештина уписом у радну книјжицу, те понуђено радно мјесто у предузећу у којем се проводи оспособљавање, у сврху стицања додатних практичних компетенција и искуства.

Права и обавезе између организатора обуке и одабраних учесника обуке биће дефинисана појединачним уговорима, који ће бити закључени прије почетка обуке.

Циљна група

Позив је отворен првенствено за лица заинтересована за стицање квалификација и вјештина за запошљавање на радном мјесту – оператер на ЦНЦ машинама за обраду метала, са завршеном најмање средњом школом, а која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Требиње.

Општи услови за пријаву

Услови које подносиоци пријава морају испуњавати за пријаву на Јавни позив:

  • Да су држављани БиХ, РС
  • Да имају завршену средњу школу, као минимум потребних квалификација
  • Да се воде на евиденцији завода за запошљавање РС, као активни тражиоци посла
  • Да имају здравствене и психофизичке способности за рад
  • Да припадају старосној доби од 18 до 55 година

Подношење пријава

Уз пријавни образац, потребно је приложити сљедеће:

  • Увјерење из евиденције незапослених активних тражилаца посла Завода за запошљавање РС, филијала Требиње
  • Потврду о пребивалишту
  • Диплома о завршеној средњој школи
  • Љекарско увјерење (потврда да кандидат посједује општу здравствену и психофизичку способност за рад – доставља се након што се изврши коначан одабир кандидата)
  • Идентификациони документ (потребно је доставити на увид, ако кандидат испуњава све прописане услове).

Пријаве по овом Јавном позиву, са приложеним пријавним обрасцем и пратећом документацијом те назнаком „За Јавни позив незапосленим лицима за пријаву за похађање програма оспособљавања за оператера на ЦНЦ машинама за обраду метала“, могу се доставити на е-маил адресу мсптб@теол.нет, поштом или лично на адресу Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Требиња (ул. Војводе Степе Степановића бб, 89101 Требиње – зграда Пословног инкубатора). Kандидати који своје пријаве доставе путем е-маила, требају исте документе доставити и у штампаној верзији приликом интервјуа, који ће бити организовани за све потенцијалне учеснике обуке.

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Града Требиња, Агенције за развој малих и средњи предузећа Града Требиња и Завода за запошљавање РС, те на интернет страницама Града Требиња, Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Требиња и Завода за запошљавање РС – филијала Требиње.

Јавни позив остаје отворен од 14.02.2020. до 28.02.2020. године.

Додатне информације

За све додатне информације у вези овог Јавног позива, можете се обратити запосленима у Агенцији за развој малих и средњих предузећа Града Требиња, на бројеве телефона 059/245-470 и 059/245-471, путем е-маил адресе мсптб@теол.нет или лично у просторије „Агенције“, сваком радним даном од 08:00 до 14:00 часова, за вријеме трајања позива.

У Требињу, 14.02.2020. године.

Образац за пријаву можете преузети овде.