Одјељење за просторно уређење

Ојељење чине три одсјека:

 • Одсјек за урбанизам и просторно уређење;

 • Одсјек за опремање градског грађевинског земљишта и

 • Одсјек за имовинско-правне послове.

Надлежности Одјељење за просторно уређење:

 • одјељење је носилац припреме за израду просторно;

 • планске документације (доноси смјернице за израду планова, прати рад носиоца израде плана, именује савјет плана, ако је потребно;

 • организује јавни увид и јавне расправе, предлаже скупштини приједлог одлуке);

 • води евиденцију о стању у простору и о спровођењу докумената просторног уређења;

 • ради програм рада Одјељења;

 • предлаже скупштини програм уређења градског грађевинског земљишта и план капиталних инвестиција;

 • ради на припреми тендерских докумената за послове везане за рад Одјељења;

 • издаје локацијске услове;

 • доноси рјешење о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте;

 • израђује грађевинску дозволу;

 • врши, у складу са законом, исколчавање објеката;

 • врши контролу ископа темеља у складу са издатом грађевинском дозволом;

 • израђује употребну дозволу;

 • примјењује прописе из области имовинско–правних послова (сарађује са Правобранилаштвом РС сједиште замјеника Требиње у поступцима пред Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове, а који се односе на експропријацију, пренос својинских права на грађевинском земљишту и јавној комуналној инфраструктури на Град, редовну употребу некретнина и другим поступцима везаним за регулисање имовинско-правних послова);

 • сагласно важећим прописима учествује у поступцима јавног надметања за продају непокретности;

 • обезбјеђује податке о имовинској структури земљишта у границама обухвата просторно-планских домена, а које усваја Скупштина града;

 • сарађује са другим службама и одјељењима у Градској управи.

ЦЕНТАР ЗА ДОЗВОЛЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ГРАЂЕЊА

Центар за дозволе из области предузетништва и грађења налази се у улици Вука Караџића 3 у Требињу.
Контакт телефон: +381 59 273-460 и 273-473
Рад са странкама од 9.00 до 13.00 часова

У Центру за дозволе из области предузетништва и грађења могуће је:

 • преузети обрасце везане за поступке у Одјељењу за просторно уређење;

 • преузети водич кроз поступке у Одјељењу;

 • добити информације и упуте у погледу достављања неопходних докумената;

 • преузети локацијске услове, грађевинску дозволу, употребну дозволу;

 • извршити увид у планске документе;

 • извршити увид у Листу изабраних физичких и правних лица за вршење послова техничког прегледа;

 • добити информације о законској регулативи везану за послове из области грађења;

 • остале информације везане за обим рада Одјељења.

Одјељење за просторно уређење налази се на два локалитета: у згради Градске управе у ул. Вука Караџића бр. 2 и у Центру за дозволе из области предузетништва и грађења у ул. Вука Караџића бр. 3

Начелник: Ведран Фуртула


📪   Вука Караџића 2 и 3, Требиње


☎   +387 59 273 471


✉   prostornouredjenje.nacelnik@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.