четвртак, 18 мај 2017 13:32

О Д Л У К А О ДОДЈЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА,РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ

О Д Л У К А О ДОДЈЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА,РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 73. Статута Града Требиње („Службени гласник Града Требиње“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиње („Службени гласник Града Требиње“, број 01/13,), Градоначелник Града Требиње доноси

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА,РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ


Члан 1.

Овом Одлуком врши се додјела једнократне новчане помоћи породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима и незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске прве, друге и треће категорије који имају пребивалиште у Требињу непрекидно три године.

Средства за једнократну новчану помоћ обезбјеђују се у буџету Града Требиња за потребе плаћања:

а) дијела трошкова сахране члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
б) обилазак гроба породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
в) лијечење члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
г) лијечење РВИ
д) лијечење, односно набавка лијекова неопходних за лијечење незапосленог борца ВРС 1., 2. и 3. категорије

Члан 2.

Једнократна новчана помоћ из члана 1.тачке а) ове Одлуке додјељује се у висини од 400,00 КМ на име плаћања дијела трошкова сахране члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Накнада трошкова обиласка гроба погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске из члана 1.тачка б) ове Одлуке додјељује се у висини повратне карте до мјеста гдје је борац сахрањен један пут у току календарске године.

Накнада трошкова лијечења, односно плаћање трошкова превоза у сврху лијечења члана породице погинулог борца, РВИ-а, чија мјесечна примања не прелазе износ од 300,00 КМ по члану породичног домаћинства, те борца 1., 2. и 3. категорије припадника одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске који је незапослен, а иста се обезбјеђује у висини до 400,00 КМ један пут у току календарске године.


Члан 3.

Једнократна новчана помоћ из члана 2. став 1.2.и 3. ове Одлуке додјељује се на захтјев лица која испуњавају услове за додјелу.

Члан 4.


Захтјев за новчану помоћ доставља се Одјељењу за борачко- ианвалидску заштиту Града Требиње путем Центра за услуге грађанима.

Уз захтјев се подноси

- Доказ о пребивалишту (потврда ЦИПС-а)
- Рјешење о статусу члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида, односно рјешење о статусу борца
- Извод из матичне књиге умрлих (за умрлог члана породице погинулог борца)
- Потврда односно рачун о висини трошкова сахране, путна карта за обилазак гроба погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
- Путна карта на име одлазка на лијечење по упутници надлежне здравствене установе, односно плаћање трошкова лијечења које не подлијеже ослобађању партиципације.
- Медицинска документација
- Кућна листа
- Доказ о незапослености члана породичног домаћинства, односно Потврда о висини примања
- Рачун о набавци лијекова не старијих од шест мјесеци.

Члан 5.

О додјели једнократне новчане помоћи по основу ове Одлуке одлучује комисија коју именује Градоначелник на приједлог Начелника за борачко-инвалидску заштиту.

Комисију чине предсједник и два члана.

На основу одлуке Комисије Начелник одјељења за борачко-инвали дску заштиту доноси закључак по основу кога се врши исплата.

Комисија подноси извјештај о додјели једнократне новчане помоћи Начелнику одјељења сваких 6 мјесеци.

Члан 7.

На основу закључка, исплату одобрене помоћи врши одјељење за финансије Градске управе Града Требиње са рачуна буџета предвиђеног
за додјелу осталих помоћи породицама погинулих бораца.

Члан 8.

Ови Критеријуми ступају на снагу даном доношења, а објављују се у Службеном гласнику Града Требиње.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Лука Петровић,дипл.инг.маш.

 

Последњи пут измењено четвртак, 18 мај 2017 13:45