Vodič za registraciju preduzetništva

1.Registracija jednočlanog d.o.o. sa minimalnim osnivačkim kapitalom

Registracija najjednostavnijeg oblika organizovanja privrednog društva obuhvata nekoliko bitnih koraka i procedura.

BROJ KORAKA: 2
BROJ PROCEDURA: 4
BROJ DANA: 5
KOŠTANJE REGISTRACIJE U KM (najjednostavniji oblik organizovanja);

 • notar 2 x 4,095 KM + ovjera ličnih karata 2×2 KM + 10 KM ovjera potpisa ovlaštenog lica,
 • taksa APIF-u – 35 KM,
 • taksa Službenom glasniku RS za objavu 7KM po redu x 6 redova =42 KM,
 • izrada pečata – 40 KM

UKUPNO: 139,19 KM + taksa UIO /BiH – 40 KM

Potrebno je posjetiti sledeće institucije:

 • 1. notara,
 • 2. gradsku /opštinsku uslužnu kancelariju,
 • 3. banku – radi uplate osnivačkog kapitala i otvaranja bankovnog računa;
 • 4. šalter APIF-a,
 • 5. pečatoreznicu,
 • 6. područni centar Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
 • 7. distributera fiskalnih uređaja,
 • 8. Poresku upravu RS, radi podnošenja zahtjeva za potvrdu o registraciji i prijave zaposlenih radnika.

KORAK 1

Procedura 1: Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte, te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru.

Notar ovjerava osnivački akt, tj. Ovjerava potpis osnivača i ovlaštenog lica. Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50 KM + PDV = 4,095 KM.

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta gradskoj/opštinskoj uslužnoj kancelariji ili notaru radi ovjere kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjere potpisa budućeg odgovornog lica (10 KM).

Procedura 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a

 • Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, Odluka o imenovanju odgovornog lica, Izjava o prihvatanju dužnosti odgovornog lica, Potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala, Potvrda o prebivalištu za osnivača ili odgovornog lica, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica, Uvjerenje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza koje izdaje Poreska uprava, dozvola za privremeni boravak ako je lice ovlašteno za zastupanje strani državljanin) – prva registracija besplatna;
 • Objava u Službenom glasniku RS – 7 KM po redu;
 • taksa APIF-u – 35 KM.

Rok postupanja je tri dana, ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. da je dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.

2. Postupak registracije Društva sa ograničenom odgovornošću

[/fusion_title]

Zakon o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) reguliše osnivanje, rad i prestanak poslovanja privrednih društava u Republici Srpskoj.

Započinjanje poslova, odnosno registracija privrednih društava regulisano je novim Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/13) koji je u primjeni od 01.12.2013 godine.

Detaljna procedura osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću (i u pojednostavljenom obliku) je dat u sljedećem tekstu.

Dalje navedena procedura registracije Društva sa ograničenom odgovornošću traje 5 dana.

U Bosni i Hercegovini je za razliku od Republike Srpske, već duži niz godina uveden notarski sistem. Novim zakonskim rešenjem, oni na određeni način imaju manju ulogu u osnivanju ali su još uvijek stepenica koja je nezaobilazna prilikom registracije Društva.

Novim zakonskim rješenjem zakonodavac je dozvolio registraciju Društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački ulog 1,00 KM. Kad se radi o Društvu sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački kapital 1,00 KM ima nekih razlika od osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački kapital veći od 1,00 KM.

Koje su to razlike?

Od osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački kapital 1,00 KM riječ je o jednočlanom Društvu, dok kod osnivanja Društva čiji je osnivački kapital veći od 1 KM riječ je o Društvu koje može biti jednočlano ili višečlano.

Po čemu se još razlikuju prilikom osnivanja ova dva Društva na osnovu osnivačkog kapitala?

Za prvi slučaj sačinjava se Odluka o osnivanju dok za drugi slučaj ako je riječ o višečlanom društvu, sačinjava se ugovor o osnivanju.

Prvo pitanje koje se uvijek postavlja jeste kako napraviti prvi korak, kako započeti postupak registracije?

Prvo što je potrebno uraditi jeste dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kod notara da bi se na osnovu toga sačinila odluka ili ugovor o osnivanju. Tu spadaju sledeći dokumenti:

 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora

 • Lična karta osnivača ili pasoš ako osnivač nije iz BiH

 • Naziv budućeg preduzeća

 • Djelatnost kojom će se baviti preduzeće

 • Odrediti tačno sjedište preduzeća prema ugovoru o zakupu

 • Imenovati direktora ako to već nije osnivač

Nakon dostavljenje dokumentacije notar sačinjava odluku i ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću.

U kom momentu se određuje odluka o imenovanju direktora Društva sa ograničenom odgovornošću?

Ovu odluku, takođe, sačinjava notar zajedno sa izjavom direktora da prihvata dužnost direktora.

Svi obrađeni (sačinjeni) dokumenti se dostavljaju u APIF.

Kad otvoriti račun, i kakav je to oblik računa?

Radi se o privremenom računu ili računu poslovnog subjekta o deponovanom odnosno uplaćenom novčanom ulogu.

Kad izvršiti uplatu na privremeni račun?

To je potrebno uraditi prije podnošenja prijave u APIF kako bi dobijenu potvrdu od banke o uplati mogli dostaviti uz prijavu za APIF.

Šta se kasnije dešava sa novcem koji je položen na privremeni račun?

Novac stoji na privremenom računu banke sve do momenta završetka registracije poslovnog subjekta kad će isti izraditi pečat i otvoriti transakcioni račun kod poslovne banke po sopstvenom izboru. Poslovni subjekt dalje može da upravlja sa tim novcem što do tada nije mogao.

POSTUPAK NAKON PODNOŠENJAPRIJAVE

Navedena prijava koja se spominje u ranijem dijelu teksta može se Agenciji dostaviti neposredno, poštom ili elektronskim putem. Ako je dokument podnesen na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta od ovlašćenog sudskog tumača.

Šta je dužnost Agencije?

 • Dužnost Agencije je da prijavu odmah i bez odlaganja dostavi nadležnom registarskom sudu na odlučivanje

 • Dužnost Agencije je da prije dostavljanja prijave pribavi od nadležnog poreskog organa JIB za upis subjekta

 • Dužnost Agencije je da nakon registracije u roku od pet dana podnese zahtjev za dodjelu matičnog broja u Republički zavod za statistiku RS.

Znači navedene dužnosti Agencije se rade po automatizmu i subjekt nema nikakvih obaveza oko toga dijela posla.

Nadležni registarski sud je dužan, u roku od dva dana od dana prijema prijave, ispitati i utvrditi da li su ispunjeni uslovi uz upis u sudski registar i u istom roku donjeti odluku o upisu u sudski registar.

Ako su ispunjeni svi uslovi i zahtjevi registarski sud donosi rješenje (koje sadrži MB i JIB ), kojim odobrava registraciju i upis u Registar. Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju, nadležni registarski sud odbacuje prijavu.

Nadležni registarski sud opet po automatizmu odluke donesene o postupku registracije dostavlja podnosiocu prijave putem agencije. Ovo nam pokazuje da subjekt nema obaveza oko ovog dijela posla. Agencija je dužna odmah i bez odlaganja odluke dostaviti podnosiocu prijave poštujući pravilo o dostavljanju.

Kako dobiti PDV i carinski broj?

To je postupak koji se obavlja nakon registracije poslovnog subjekta. Zahtjev za dobijanje PDV-a i carinskog broja podnosi direktno poslovni subjekt.

Šta je sve potrebno dostaviti uz prijavni zahtjev?

 • Rješenje o upisu u sudski registar kod svih vrsta registracija za PDV

 • Uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave

 • Lična karta vlasnika i odgovornih lica, pravnog lica, podnosioca zahtjeva

 • Dozvola za rad i prijava boravišta za odgovorno lice-stranog državljanina

 • Punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina

 • Pasoš za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina

 • Karton deponovanih potpisa ovjeren kod poslovne banke kod koje je otvoren transakcijski račun

Registracija kod Uprave za indirektno oporezivanje traje više od 15 radnih dana.

Ovom registracijom kod Uprave za indirektno oporezivanje bi bio završen postupak registracije poslovnog subjekta u BiH i bio bi omogućen njegov nesmetan rad.

Troškovi osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću:

 • Donošenje, izrada i obrada podataka kod notara plaća se u prosjeku oko 500,00 KM

 • Oglašavanje i ta cijena zavisi od količine teksta (stavke, djelatnosti kojim će se preduzeće baviti) i ta cijena ne prelazi 100,00 KM.

 • Komunalna taksa 500,00 KM za cijelu godinu, s tim što postoji mogućnost za mjesečno plaćanje po 41,67 KM.

 • Republička taksa, plaća se svake godine oko 1500,00 KM, s tim što se to može platiti iz dva dijela. Za prvu godinu osnivanja ova taksa se plaća 200,00 KM.

 • Sudske takse nema

Fiskalna kasa

Prema novom zakonu potrebno je provjeriti sa poreskom upravom da li je za određenu djelatnost potrebna fiskalna kasa.

3.POSTUPAK REGISTRACIJE SAMOSTALNIH PREDUZETNIŠTAVA (preduzetničke djelatnosti i prevoznička djelatnost )

Fizičko lice može registrovati samostalno preduzetništvo odnosno registrovati preduzetničku djelatnost, u skladu sa Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.117/11, 121/12, 67/13, 44/16 I 84/19) i drugim zakonskim propisima kojima su regulisani uslovi za obavljanje tražene djelatnosti.

 Preduzetnik djelatnost može registrovati na tri načina:

 • Kao osnovno zanimanje (za lica koja nisu u radnom odnosu )

 • Kao dopunsko zanimanje isključivo ličnim radom najduže do polovine sedmičnog punog radnog vremena, pod uslovom da je u radnom odnosu kod drugog poslodavca sa punim radnim vremenom.

 • Kao dodatno zanimanje (za lica koja su u radnom odnosu na nekim drugim poslovima ili je korisnik penzije ako zaposli lice koje ispunjava uslove za obavljanje tražene djelatnosti.

Prvi korak

Posjeta opštini (odjeljenje za privredu )

 Obraćanje nadležnom službeniku sa zahtjevom za dobijanje rješenja o bavljenju djelatnosti. Upoznavanje fizičkog lica – preduzetnika o ispunjavanju zakonskih  uslova o bavljenju djelatnosti.

Za registraciju preduzetničke djelatnosti uz zahtjev se prilažu sledeći dokumenti:

 • Ovjerena fotokopija lične karte

 • Uvjerenje sa Osnovnog suda da nije izrečena mjera zabrane za obavljanje tražene djelatnosti

 • Uvjerenje od Poreske Uprave da nema dospjelih i neizmirenih obaveza u skladu sa posebnim propisima

 • Uvjerenje sa Osnovnog Suda da nema neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate i troškova postupka za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja

Uz zahtjev za registraciju preduzetnika prilaže se gradska administrativna taksa u sledećim iznosima:

 1. Za osnivanje – 30 KM

 2. Za promjene podataka u registar – 20 Km

 3. Za prestanak obavljanja djelatnosti – 10 KM

 4. Za pripremne radnje – 10 KM

 5. Za rezervaciju poslovnog imena koja obuhvata registraciju i brisanje – 15 KM

Odgovorno lice podnosi nadležnom  Odjeljenju za poslove privrede zahtjev za registraciju sa potrebnom dokumentacijom, koja je već u prethodnom tekstu navedena.

 U našem slučaju tj.konkretno za Grad Trebinje sva prikupljena dokumentacija se predaje na šaltere Grada  gdje se dalje  unosi u Centralni Registar preduzetnika  i pušta u proceduru. Tokom izrade Rješenja preduzetnik dobija JIB koji je upisan u Rješenju i samim tim nije obavezan prijvljivati se u Poresku Upravu.

Za registraciju preduzetničke djelatnosti koriste se sledeći obrasci:

 • Zahtjev za obavljanje, promjenu podataka i prestanak obavljanja zanatsko – preduzetničke djelatnosti – GUBL – OB – 02/02.

Drugi korak

Izrada pečata

 Potrebno je izraditi pečat u ovlaštenoj pečatoreznici a za to je potrebno priložiti:

 • Kopiju opštinskog rješenja, a original na uvid

Prosječna cijena izrade pečata je 40,00 KM i traje jedan dan.

 

REGISTRACIJA PORESKOG OBVEZNIKA

( PROCEDURA ZA DOBIJANJE JIB-a )

Poreska uprava dodjeljuje JIB fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica kako bi ih identifikovali kao poreske obveznike.

 

Zahtjev za registraciju preduzetnika
Zahtjev za registraciju pripremnih radnji
Zahtjev za vršenje prevoza za vlastite potrebe

Značajni poslovni subjekti

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić