Водич за регистрацију предузетништва

1.Регистрација једночланог д.о.о. са минималним оснивачким капиталом

Регистрација најједноставнијег облика организовања привредног друштва обухвата неколико битних корака и процедура.

БРОЈ КОРАКА: 2
БРОЈ ПРОЦЕДУРА: 4
БРОЈ ДАНА: 5
КОШТАЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ У КМ (најједноставнији облик организовања);

 • нотар 2 x 4,095 КМ + овјера личних карата 2×2 КМ + 10 КМ овјера потписа овлаштеног лица,
 • такса АПИФ-у – 35 КМ,
 • такса Службеном гласнику РС за објаву 7КМ по реду x 6 редова =42 КМ,
 • израда печата – 40 КМ

УКУПНО: 139,19 КМ + такса УИО /БиХ – 40 КМ

Потребно је посјетити следеће институције:

 • 1. нотара,
 • 2. градску /општинску услужну канцеларију,
 • 3. банку – ради уплате оснивачког капитала и отварања банковног рачуна;
 • 4. шалтер АПИФ-а,
 • 5. печаторезницу,
 • 6. подручни центар Управе за индиректно опорезивање БиХ,
 • 7. дистрибутера фискалних уређаја,
 • 8. Пореску управу РС, ради подношења захтјева за потврду о регистрацији и пријаве запослених радника.

КОРАК 1

Процедура 1: Посјета нотару/нотарски овјерен оснивачки акт

Обраћање нотару са копијом личне карте, те договор око имена будућег привредног друштва чију ће могућност одређивања нотар провјерити у судском регистру.

Нотар овјерава оснивачки акт, тј. Овјерава потпис оснивача и овлаштеног лица. Овјера једног потписа кошта 7 нотарских бодова по 0,50 КМ + ПДВ = 4,095 КМ.

Процедура 2: Овјера личних докумената и потписа

Посјета градској/општинској услужној канцеларији или нотару ради овјере копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица (овјера износи 2 КМ по листу), те овјере потписа будућег одговорног лица (10 КМ).

Процедура 3: Регистрација привредног друштва – једношалтерски систем код АПИФ-а

 • Нотар/оснивач/одговорно лице подноси АПИФ-у захтјев за регистрацију са потребним документима (нотарски обрађен оснивачки акт, Одлука о именовању одговорног лица, Изјава о прихватању дужности одговорног лица, Потврда банке о уплати оснивачког капитала, Потврда о пребивалишту за оснивача или одговорног лица, овјерен потпис одговорног лица, овјерене копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица, Увјерење да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза које издаје Пореска управа, дозвола за привремени боравак ако је лице овлаштено за заступање страни држављанин) – прва регистрација бесплатна;
 • Објава у Службеном гласнику РС – 7 КМ по реду;
 • такса АПИФ-у – 35 КМ.

Рок поступања је три дана, уколико је предата сва потребна документација. Процедура регистрације истовремено подразумијева да је пословни субјекат регистрован код Пореске управе РС, тј. да је додијељен ЈИБ и извршено разврставање пословних субјеката према класификацији дјелатности.

2. Поступак регистрације Друштва са ограниченом одговорношћу

[/fusion_title]

Закон о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) регулише оснивање, рад и престанак пословања привредних друштава у Републици Српској.

Започињање послова, односно регистрација привредних друштава регулисано је новим Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/13) који је у примјени од 01.12.2013 године.

Детаљна процедура оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу (и у поједностављеном облику) је дат у сљедећем тексту.

Даље наведена процедура регистрације Друштва са ограниченом одговорношћу траје 5 дана.

У Босни и Херцеговини је за разлику од Републике Српске, већ дужи низ година уведен нотарски систем. Новим законским решењем, они на одређени начин имају мању улогу у оснивању али су још увијек степеница која је незаобилазна приликом регистрације Друштва.

Новим законским рјешењем законодавац је дозволио регистрацију Друштва са ограниченом одговорношћу чији је оснивачки улог 1,00 КМ. Кад се ради о Друштву са ограниченом одговорношћу чији је оснивачки капитал 1,00 КМ има неких разлика од оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу чији је оснивачки капитал већи од 1,00 КМ.

Које су то разлике?

Од оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу чији је оснивачки капитал 1,00 КМ ријеч је о једночланом Друштву, док код оснивања Друштва чији је оснивачки капитал већи од 1 КМ ријеч је о Друштву које може бити једночлано или вишечлано.

По чему се још разликују приликом оснивања ова два Друштва на основу оснивачког капитала?

За први случај сачињава се Одлука о оснивању док за други случај ако је ријеч о вишечланом друштву, сачињава се уговор о оснивању.

Прво питање које се увијек поставља јесте како направити први корак, како започети поступак регистрације?

Прво што је потребно урадити јесте доставити сву потребну документацију код нотара да би се на основу тога сачинила одлука или уговор о оснивању. Ту спадају следећи документи:

 • Уговор о закупу пословног простора

 • Лична карта оснивача или пасош ако оснивач није из БиХ

 • Назив будућег предузећа

 • Дјелатност којом ће се бавити предузеће

 • Одредити тачно сједиште предузећа према уговору о закупу

 • Именовати директора ако то већ није оснивач

Након достављење документације нотар сачињава одлуку и уговор о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу.

У ком моменту се одређује одлука о именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу?

Ову одлуку, такође, сачињава нотар заједно са изјавом директора да прихвата дужност директора.

Сви обрађени (сачињени) документи се достављају у АПИФ.

Кад отворити рачун, и какав је то облик рачуна?

Ради се о привременом рачуну или рачуну пословног субјекта о депонованом односно уплаћеном новчаном улогу.

Кад извршити уплату на привремени рачун?

То је потребно урадити прије подношења пријаве у АПИФ како би добијену потврду од банке о уплати могли доставити уз пријаву за АПИФ.

Шта се касније дешава са новцем који је положен на привремени рачун?

Новац стоји на привременом рачуну банке све до момента завршетка регистрације пословног субјекта кад ће исти израдити печат и отворити трансакциони рачун код пословне банке по сопственом избору. Пословни субјект даље може да управља са тим новцем што до тада није могао.

ПОСТУПАК НАКОН ПОДНОШЕЊАПРИЈАВЕ

Наведена пријава која се спомиње у ранијем дијелу текста може се Агенцији доставити непосредно, поштом или електронским путем. Ако је документ поднесен на страном језику, прилаже се и превод тог документа од овлашћеног судског тумача.

Шта је дужност Агенције?

 • Дужност Агенције је да пријаву одмах и без одлагања достави надлежном регистарском суду на одлучивање

 • Дужност Агенције је да прије достављања пријаве прибави од надлежног пореског органа ЈИБ за упис субјекта

 • Дужност Агенције је да након регистрације у року од пет дана поднесе захтјев за додјелу матичног броја у Републички завод за статистику РС.

Значи наведене дужности Агенције се раде по аутоматизму и субјект нема никаквих обавеза око тога дијела посла.

Надлежни регистарски суд је дужан, у року од два дана од дана пријема пријаве, испитати и утврдити да ли су испуњени услови уз упис у судски регистар и у истом року доњети одлуку о упису у судски регистар.

Ако су испуњени сви услови и захтјеви регистарски суд доноси рјешење (које садржи МБ и ЈИБ ), којим одобрава регистрацију и упис у Регистар. Ако нису испуњени услови за регистрацију, надлежни регистарски суд одбацује пријаву.

Надлежни регистарски суд опет по аутоматизму одлуке донесене о поступку регистрације доставља подносиоцу пријаве путем агенције. Ово нам показује да субјект нема обавеза око овог дијела посла. Агенција је дужна одмах и без одлагања одлуке доставити подносиоцу пријаве поштујући правило о достављању.

Како добити ПДВ и царински број?

То је поступак који се обавља након регистрације пословног субјекта. Захтјев за добијање ПДВ-а и царинског броја подноси директно пословни субјект.

Шта је све потребно доставити уз пријавни захтјев?

 • Рјешење о упису у судски регистар код свих врста регистрација за ПДВ

 • Увјерење или потврда о регистрацији од надлежне пореске управе

 • Лична карта власника и одговорних лица, правног лица, подносиоца захтјева

 • Дозвола за рад и пријава боравишта за одговорно лице-страног држављанина

 • Пуномоћ којом се овлашћује држављанин БиХ да заступа порезног обвезника у поступцима УИО, у случају одсуства одговорног лица-страног држављанина

 • Пасош за власника и одговорно лице-страног држављанина

 • Картон депонованих потписа овјерен код пословне банке код које је отворен трансакцијски рачун

Регистрација код Управе за индиректно опорезивање траје више од 15 радних дана.

Овом регистрацијом код Управе за индиректно опорезивање би био завршен поступак регистрације пословног субјекта у БиХ и био би омогућен његов несметан рад.

Трошкови оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу:

 • Доношење, израда и обрада података код нотара плаћа се у просјеку око 500,00 КМ

 • Оглашавање и та цијена зависи од количине текста (ставке, дјелатности којим ће се предузеће бавити) и та цијена не прелази 100,00 КМ.

 • Комунална такса 500,00 КМ за цијелу годину, с тим што постоји могућност за мјесечно плаћање по 41,67 КМ.

 • Републичка такса, плаћа се сваке године око 1500,00 КМ, с тим што се то може платити из два дијела. За прву годину оснивања ова такса се плаћа 200,00 КМ.

 • Судске таксе нема

Фискална каса

Према новом закону потребно је провјерити са пореском управом да ли је за одређену дјелатност потребна фискална каса.

3.ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ САМОСТАЛНИХ ПРЕДУЗЕТНИШТАВА (предузетничке дјелатности и превозничка дјелатност )

Физичко лице може регистровати самостално предузетништво односно регистровати предузетничку дјелатност, у складу са Законом о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр.117/11, 121/12, 67/13, 44/16 I 84/19) и другим законским прописима којима су регулисани услови за обављање тражене дјелатности.

 Предузетник дјелатност може регистровати на три начина:

 • Као основно занимање (за лица која нису у радном односу )

 • Као допунско занимање искључиво личним радом најдуже до половине седмичног пуног радног времена, под условом да је у радном односу код другог послодавца са пуним радним временом.

 • Као додатно занимање (за лица која су у радном односу на неким другим пословима или је корисник пензије ако запосли лице које испуњава услове за обављање тражене дјелатности.

Први корак

Посјета општини (одјељење за привреду )

 Обраћање надлежном службенику са захтјевом за добијање рјешења о бављењу дјелатности. Упознавање физичког лица – предузетника о испуњавању законских  услова о бављењу дјелатности.

За регистрацију предузетничке дјелатности уз захтјев се прилажу следећи документи:

 • Овјерена фотокопија личне карте

 • Увјерење са Основног суда да није изречена мјера забране за обављање тражене дјелатности

 • Увјерење од Пореске Управе да нема доспјелих и неизмирених обавеза у складу са посебним прописима

 • Увјерење са Основног Суда да нема неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања

Уз захтјев за регистрацију предузетника прилаже се градска административна такса у следећим износима:

 1. За оснивање – 30 КМ

 2. За промјене података у регистар – 20 Км

 3. За престанак обављања дјелатности – 10 КМ

 4. За припремне радње – 10 КМ

 5. За резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и брисање – 15 КМ

Одговорно лице подноси надлежном  Одјељењу за послове привреде захтјев за регистрацију са потребном документацијом, која је већ у претходном тексту наведена.

 У нашем случају тј.конкретно за Град Требиње сва прикупљена документација се предаје на шалтере Града  гдје се даље  уноси у Централни Регистар предузетника  и пушта у процедуру. Током израде Рјешења предузетник добија ЈИБ који је уписан у Рјешењу и самим тим није обавезан пријвљивати се у Пореску Управу.

За регистрацију предузетничке дјелатности користе се следећи обрасци:

 • Захтјев за обављање, промјену података и престанак обављања занатско – предузетничке дјелатности – ГУБЛ – ОБ – 02/02.

Други корак

Израда печата

 Потребно је израдити печат у овлаштеној печаторезници а за то је потребно приложити:

 • Копију општинског рјешења, а оригинал на увид

Просјечна цијена израде печата је 40,00 КМ и траје један дан.

 

РЕГИСТРАЦИЈА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

( ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЈИБ-а )

Пореска управа додјељује ЈИБ физичким лицима, предузетницима, правним лицима и сталним пословним јединицама нерезидентног правног лица како би их идентификовали као пореске обвезнике.

 

Захтјев за регистрацију предузетника
Захтјев за регистрацију припремних радњи
Захтјев за вршење превоза за властите потребе

Значајни пословни субјекти

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић