Odjeljenje za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo

Odjeljenje za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo jedno je od sedam odjeljenja Gradske uprave.

– izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, podzakonskih akata i opštih akata, te propisa Skupštine Grada i gradonačelnika, koji se odnose na oblast turizma, poljoprivrede i preduzetništva

– vrši stručne i upravno – pravne poslove iz oblasti privrede, turizma, ugostiteljstva, zanatstva, trgovine, privatnog preduzetništva, poljoprivrede

– obavlja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima poslove vezane za privatno preduzetništvo

– priprema nacrte podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti odjeljenja koje donosi Skupština Grada igradonačelnik

– priprema planove i programe rada vezane za rad odjeljenja, prati njihovu realizaciju i podnosi izvještaje o svom radu

– učestvuje u aktivnostima na obezbjeđenju uslova za razvoj i unapređenje turizma, poljoprivrede i preduzetništva

– kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija koje doprinose kvalitetu života stanovništva

– predlaže i prati ostvarenje razvojnih i strateških planova u oblasti djelokruga rada Odjeljenja

– poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih i vlasničkih prava Grada i upravnim nadzorom u javnim ustanovama i drugim subjektima iz oblasti turizma, poljoprivrede i preduzetništva i izrada informacija i analiza o poslovanju ustanova i ogranizacija

– prati primjenu propisa koji uređuju postupak naplate boravišne takse

– sarađuje sa Agrarnim fondom Grada Trebinja u pogledu realizacije zakupa poljoprivrednog zemljišta i praćenje naplate prihoda po tom osnovu

– učestvuje u davanju mišljenja nadležnom ministarstvu u postupku dodjele koncesija te prati naplatu prihoda od koncesione naknade i namjensko korištenje tih sredstava

– izrađuje programe, izvještaje, analize i informacije iz djelatnosti rada Odjeljenja

– evidentira, kontroliše i tehnički obrađuje statističke podatke iz oblasti industrije, trgovine, zanatstva, saobraćaja i veza, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i neprivrednih djelatnosti za potrebe planiranja i izrade analiza i informacija

– obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koji su po zakonu i podzakonskim aktima u nadležnosti Odjeljenja

– obavlja administrativno – tehničke i građevinsko tehničke poslove iz svoje nadležnosti vezane za poslovne prostore date u zakup kojim raspolaže Grad Trebinje

– obavlja administrativno tehničke poslove potrebne za funkcionisanje Odjeljenja

– vrši koordinaciju rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave

– vrši koordinaciju rada sa nadležnim ministarstvima, organizacijama i institucijama u okviru svojih ovlaštenja

– izrađuje program rada i izvještaje o radu Odjeljenja

– obavlja i druge poslove iz oblasti koje su propisane zakonom, opštim aktima, a koji se odnose na ovo Odjeljenje, kao i poslove po nalogu gradonačelnika

Načelnik: Bojan Vučurević


Vuka Karadžića 2, Trebinje


☎   +387 59 273 485


✉   tpp@trebinje.rs.ba