Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање

Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање једно је од седам одјељења Градске управе.

Надлежности одјељења за културу, породицу, спорт и образовање

 • извршава и обезбјеђује извршење закона, подзаконских аката и општих аката, те прописа Скупштине Града и градоначелника, који се односе на област дјелокруга рада Одјељења,
 • обавља управне и друге стручне послове из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе, 
 • обавља управне и друге стручне послове из области породице и омладине, социјалних и здравствених питања, 
 • обавља управне и друге стручне послове из области пружања правне помоћи и сарадње са невладиним сектором, 
 • доноси и прати спровођење развојних и стратешких  планова у области дјелокруга  рада одјељења или предлаже и спроводи планове и програме које је усвојила Скупштина Града, а који се односе на стратегију сваке од наведених области у граду, 
 • израда аката из области културе, породице, спорта и образовања, израда дугорочних и краткорочних планова, стратегије и програма развоја у области образовања, науке, здравства, спорта, омладинског организовања, и друштвене бриге о дјеци, као и обезбјеђење средстава за њихову реализацију, утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка тих средстава,
 • послови у вези са остваривањем оснивачких и власничких права Града и управним надзором у јавним установама из области културе, социјалне политике, спорта и израда информација и анализа о пословању установа и огранизација,
 • обавља управне и друге стручне послове из области пронаталитетне и демографске политике Града, 
 • обавља управне и друге стручне послове везане за вјерска питања, националне мањине, националне споменике и спомен обиљежја, 
 • системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Граду и у складу са тим израду смјерница за рад Одјељења,
 • старање о спровођењу и унапређењу омладинске политике, побољшање социјалног статуса младих и подршку развоју омладинског организовања,
 • информисање младих и пружање стручне и административно-техничке помоћи у раду Савјета за младе,
 • послови заштите културних добара,
 • послови у вези са обезбјеђивањем и функционисањем објеката културе, социјалне заштите, спорта и образовања,
 • послови у вези са организовањем манифестација и обиљежавање јубилеја у области културе,
 • послови у вези са удружењима грађана и НВО,
 • предлаже мјере за унапређење стања у наведеним областима, 
 • припрема и обрађује материјале за градоначелника и Скупштину Града,
 • обављање стручних и управно-правних послова у првостепеном поступку доношења рјешења о студентским стипендијама,
 • остваривање права и обавеза повратника и расељених лица,
 • иницирање и праћење рада Савјета за родну равноправност,
 • израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења,
 • сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
 • обавља и друге послове из области које су прописане законом, општим актима, а који се односе на ово Одјељење, као и послове по налогу градоначелника.

Начелник: Слађана Скочајић


Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 477


✉   sladjana.skocajic@trebinje.rs.ba