Одјељење за Општу управу

У оквиру Одјељења за општу управу, организовани су одсјеци :

 • Одсјек за управне послове

 • Одсјек за заједничке послове

 • Одсјек за цивилну заштиту

 • Одсјек – Центар за услуге грађанима

У оквиру Одјељења за општу управу обављају се следећи послови:

 • извршава се и обезбјеђује извршење Закона и других прописа, те прописа Скупштине општине и Начелника општине који се односе на област опште управе

 • организује рад Центра за услуге грађанима, обезбјеђују услови за што бољу комуникацију са грађанима и задовољење потреба истих

 • води првостепени управни поступак по захтјевима грађана за накнадни упис у матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих, чињенице држављанства, исправка у матичним књигама и сл.

 • пружање правне помоћи грађанима

 • у оквиру канцеларијског пословања врши примање, отварање, прегледање и распоређивање аката класификовање и завођење аката, њихово достављање у рад, амдинистративно техничка обрада аката, отпремање поште, развођење аката и њихово архивирање и чување

 • устројавање и вођење матичних књига, евиденције држављана, исправки у матичним књигама, организација и обављање вјенчања и др.

 • овјеравање потписа, рукописа и преписа аката и других докумената

 • издају радне књижице грађанима и води евиденција истих, издају се увјерења о животу и друга увјерења о подацима које органи воде

 • води персоналну евиденцију службеника и других запослених у градској управи

 • послови управљања људским ресурсима

 • планирање, организација и обављање послова цивилне заштите

 • заједнички послови за све организационе јединице локалне управе који се односе на јавне набавке, одржавање чистоће у радним просторијама, обављање разних оправки, исправност уређаја и опреме за рад, одржавање и рад на телефонској централи, физичко обезбјеђење, пријем странака, одржавање и употреба службених возила и слични послови

 • обезбјеђење радних просторија и средстава за рад мјесних заједница, координација рада са савјетима мјесних заједница по претходном питању, организовање зборова грађана, сједница савјета мјесних заједница , обављање администативно-техничких послова за савјете мјесних заједница и сличних послова

Начелник: Ненад Милићевић📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 464


✉   opstauprava@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.